Nabór 2021

Stwórz Biznes Społeczny! 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

 

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych – nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4) z dn. 06.09.2021 r.

 

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

  dla Grupy Inicjatywnej osób fizycznych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

   

  dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

   

  dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

  Aktualności

   

  Informacja o częściowych wynikach rekrutacji

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z: I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;II etapu...

  czytaj dalej

  Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych.

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony w terminie od 29 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. do godziny 15.00. Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap...

  czytaj dalej

  Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z: I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;II etapu...

  czytaj dalej

  Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Zgodnie z § 10 "Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)" Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach I etapu rekrutacji osób/instytucji zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotyczących oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych. W wyniku oceny, do...

  czytaj dalej

  Planowany harmonogram działań w ramach naboru na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (PS)

  17.11.2021Zakończenie procedury formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu18.11.2021 - 26.11.2021Badanie potencjału PES/PS do utworzenia miejsc pracy przez coacha29.11.2021 - 30.11.2021 06.12.2021 - 07.12.2021Szkolenia dla uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia PS/ utworzenia miejsc pracy w istniejących PS, ekonomizacji PES29.11.2021 - 17.12.2021Nabór...

  czytaj dalej

  Ogłoszenie o wydłużeniu naboru na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2021 r. do 05.11.2021 r. Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla: osób zagrożonych ubóstwem lub...

  czytaj dalej

  Stwórz Biznes Społeczny! Ogłoszenie o naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2021 r. do 29.10.2021 r. Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla: osób zagrożonych ubóstwem lub...

  czytaj dalej
  Skip to content