W ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”, zrealizowaliśmy kilkadziesiąt edycji szkoleń zarówno w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności w prowadzeniu organizacji, rozwijających kompetencje w zarządzaniu organizacją jak i szkoleń zawodowych dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych. W projekcie w sumie uczestniczyło ponad 1500 osób i ponad 300 organizacji!!! W w/w szkoleniach wzięło udział ponad 1000 osób. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie zrealizowanych szkoleń.

 Organizacje korzystały z szerokiego spektrum tematyki szkoleniowej:

 1. „Szkolenia z zakresu uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego” – skierowane były dla organizacji i ich liderów, które otrzymały w ramach naboru w projekcie dotacje na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
 2. „Szkoła Fundraisingu” – uczestnicy zdobyli  niezbędne narzędzia, dzięki którym prowadzenie fundraisingu może stać się proste i przewidywalne. 
 3. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przez podmioty ekonomii społecznej” -fundusze zewnętrzne to nie tylko konkursy, ale wiele innych możliwości, które nie zawsze są doceniane, w tym m. in. sponsoring dla organizacji które prowadzą działalność gospodarczą, darowizny. 
 4. „Marketing w podmiotach ekonomii społecznej” – poruszone zostały kwestie związane m.in. z: analizą rynku, reklamą w mediach społecznościowych, planowanie oraz realizacja działań marketingowych. 
 5. „Akademia Liderów Lokalnych” – uczestnicy bezpłatnie otrzymali wiedzę i umiejętności z zakresu animacji społecznej, współpracy lokalnej, finansowania i promocji inicjatyw oddolnych, a także podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
 6. „Księgowość, podatki i kadry w podmiotach ekonomii społecznej” – to cykl szkoleń w trakcie którego specjaliści odpowiadali na najtrudniejsze pytania, które nurtują przedstawicieli NGO`s w obszarze finansowych aspektów funkcjonowania PES. 
 7. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu – logika projektowa” – o podstawach tworzenia projektów i myślenia projektowego co obecnie dotyczy nie tylko sfery zewnętrznego wsparcia finansowego ale również codziennego funkcjonowania organizacji. 
 8. Obsługa miniportalu prawo zamówień publicznych” – zamówienia publiczne w nowej odsłonie dla podmiotów ekonomii społecznej.
 9.  „Ochrona danych osobowych w organizacji” – dotknęliśmy nie tylko regulacji RODO w zakresie ochrony danych pracowników i beneficjentów ale również tematyki cyberbezpieczeństwa.
 10. „Sprawozdawczość oraz prawne aspekty prowadzenia działalności Kół Gospodyń Wiejskich” – nowe regulacje w zakresie funkcjonowania Kół to, poza dodatkowymi możliwościami rozwoju, również nowe wymagania.
 11. „Płatna promocja na Social Media” – zagadnienia dotyczące m. in. podstaw budowania strategii komunikacji w mediach społecznościowych i budowania społeczności.

 

 

12. „Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych” – to szkolenie obejmowało m.in. następujące zagadnienia: zakładanie organizacji pozarządowej, rejestracja lub przekształcenie organizacji, zatrudnianie członków organizacji, kompetencje zarządu i organu nadzoru. 

13. „Zarządzanie wolontariatem” – to Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ale również jej praktyczne konsekwencje, w kontekście zarówno praw i obowiązków wolontariusza, jak i problemów i korzyści związanych z udziałem wolontariusza w działaniach PES. 

14. „Zbiórki publiczne” – to przede wszystkim podstawy jak zgłoszenie i prowadzenie zbiórki publicznej oraz koszty z nią związane.

15. „Ekonomizacja w podmiotach ekonomii społecznej – działalność odpłatna i gospodarcza” – w trakcie szkolenia poruszono zagadnienia zmian w statucie organizacji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i/lub odpłatnej, wydzielenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w projekcie (zadaniu).

16. „Sponsoring i darowizny” – czyli podstawy finansowania działalności społecznej wielu organizacji pozarządowych.

17. „Działalność odpłatna organizacji pozarządowych” – zwrócono uwagę na rodzaje działalności organizacji pozarządowej omawiając na przykładach warunki i możliwości realizacji działalności odpłatnej w PES.

Dzięki wsparciu finansowemu oraz merytorycznemu utworzyliśmy w poprzedniej edycji projektu JOWES aż 288 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych!!! Do wskazanych osób skierowano również obszerne wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, zrealizowanych przez partnerów zewnętrznych. To kilkadziesiąt kierunków szkoleń, gdzie pracownicy mogli podnieść swoją wiedzę i umiejętności w danym obszarze. Były to m.in. szkolenia z zakresu obsługi programów graficznych, szycia gastronomiczne, fotograficzne, logistyczne, , kursy kierowców różnego rodzaju pojazdów.

 

W ramach przygotowywania się do realizacji kolejnej edycji projektu, przeprowadziliśmy wśród organizacji badanie potrzeb szkoleniowych. Wśród tematów szkoleń w kolejnej edycji Naszego projektu znajdą się m.in.: 

   • „Pisanie skutecznych wniosków o dofinansowanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych”;
   • „Biznesplan, źródła finansowania działalności i pozyskiwanie kapitału”;
   • „Logika projektowa”;
   • „Sponsoring i darowizny;
   • „Strategia rozwoju organizacji”;
   • „Zarządzanie wizerunkiem organizacji”;
   • „Prawne aspekty działalności organizacji non-profit”.

    Warunkiem udziału w szkoleniach jest przystąpienie do naszego projektu poprzez podpisanie stosownych dokumentów. Udział w projekcie jest bezpłatny

    Serdecznie dziękujemy za bardzo duży odzew na ankietę, co pomogło nam przygotować realny plan szkoleń odpowiadający na potrzeby organizacji!

Łukasz Bednarczyk

Doradca kluczowy 

Skip to content