Osoby z niepełnosprawnością posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, mogą od ponad 20 lat ubiegać się o dofinansowanie nauki od poziomu szkoły policealnej aż po doktorat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacja ta – według klientów JOWES – szczególnie z perspektywy reintegracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych pracowników PES jest niedostatecznie widoczna dla zainteresowanych, dlatego w niniejszym artykule przybliżę szczegóły programu „Aktywny Samorząd”.

 Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W artykule skupiam się na obszarze edukacyjnym, a konkretnie na refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 

Opłata za naukę (czesne).

Opłata za naukę dot. bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty jej poniesienia. UWAGA! W zakresie kosztów czesnego wymagany jest udział własny w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu w wysokości

 • 15% wartości czesnego – dla beneficjentów, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – dla beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), 

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

Formy kształcenia na które można ubiegać się o dofinansowanie:

 • jednolite studia magisterskie,
 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • studia podyplomowe,
 • studia doktoranckie,
 • nauka w kolegium pracowników służb społecznych,
 • nauka w kolegium nauczycielskim,
 • nauka w nauczycielskim kolegium języków obcych,
 • nauka w szkole policealnej,
 • nauka w uczelni zagranicznej,
 • staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,
 • przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dot. osób, nie będących uczestnikami studiów doktoranckich,
 • szkoła doktorska.

Dodatek nie podlega rozliczeniu, tzn. po każdym semestrze należy złożyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni o tym, że osoba uczęszczała na zajęcia oraz fakturę za czesne i nie trzeba przedstawiać potwierdzeń za poniesione koszty na rzecz kształcenia.

 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 

 • 1.100 zł – dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, 1.650 zł – dla pozostałych (takie kwoty obowiązują w bieżącym semestrze);
 • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 • 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe); 
 • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym. 

Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

UWAGA! Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu. 

Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania, jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie (składany we właściwej jednostce samorządu powiatowego lub poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia – SOW) Gdzie należy się zgłosić? Do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w zależności od miejsca zamieszkania). 

Bezpośrednim realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który występuje do właściwego Oddziału PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu oraz zawiera z PFRON umowę w sprawie realizacji programu.

Najbliższy termin składania wniosków na semestr letni: do 10 marca 2024 roku.

 

W przypadku dodatkowych pytań powiązanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników zapraszamy do kontaktu. 

Łukasz Bednarczyk

  Łukasz Bednarczyk

  Doradca kluczowy 

  Skip to content