Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rozwijamy społeczne biznesy, dotujemy, doradzamy, szkolimy, sieciujemy.

Kompleksowa oferta dla podmiotów ekonomii społecznej.

 

VII Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej – Konopiska

Zapraszamy na nasz rajd na orientacje w Konopiskach!

 

Aktualności na skróty

Etyczne zasady kluczem do przetrwania i rozwoju

Zasady etyczne to fanaberia, a może warunek konieczny do sprawnego działania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego? Czy stanowią one wyzwanie dla trzeciego sektora, a może są kluczem do wiarygodności i sukcesu? Czy powinny stanowić kluczowy element w życiu każdej...

Nasze Wsparcie

Doradztwo

l

Dotacje

Partnerstwa

Szkolenia

Doradztwo dla NGO

Skorzystaj z darmowego wsparcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Państwa. Nasi specjaliści świadczą szeroki zakres doradztwa w najważniejszych aspektach dla organizacji. Kliknij w plus i rozwiń to co zainteresuję Cię najbardziej.

Animacja

Animator JOWES pomoże w procesie zakładania organizacji, skonsultuje dokumenty (statut, umowę spółki z o.o.). Nawiązuje współpracę z gminami, instytucjami, lokalnymi liderami. Jest zawsze w centrum wydarzeń.

Doradztwo Prawne
Nasz doradca pomoże w konsultacjach statutu organizacji,  w tworzeniu umów, w rejestracji organizacji, tworzeniu dokumentów założycielskich i pism i nie tylko.
Doradztwo Marketingowe i Technologiczne

Marketing w NGOsach to kluczowy aspekt, aby organizacja mogła się rozwijać. Nasz doradca marketingowy pomoże w tworzeniu kamapni reklamowej, w tworzeniu marki, identyfikacja wizualna organizacji itp. pomoże też zdobyć środki na działania oraz poprawi widoczność organizacji w Internecie.

Doradztwo Kluczowe i Strategiczne
obejmuje zagadnienia związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem Podmiotów Ekonomii Społecznej. Doradca przedstawi podstawy prawne funkcjonowania danej organizacji oraz pomoże w zrobieniu pierwszych kroków w kierunku założenia organizacji. Zachęcamy również do korzystania z doradztwa w przypadku zaistnienia problemów lub wątpliwości w bieżącym funkcjonowaniu organizacji.
Doradztwo Biznesowe i Rozwojowe

to między innymi wsparcie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami.

 • Tworzenie bazy potencjalnych partnerów handlowych.
 • Nawiązywanie kontaktów z wybranymi przez organizację  firmami.
 • Przygotowanie spotkań handlowych, a także wsparcie w trakcie ich trwania.
 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych dla PS.
 • Pomoc w  nawiązaniu współpracy.
 • Sieciowanie sektora ekonomii społecznej z biznesem.
Doradztwo Księgowe i Wsparcie Rozliczeniowe
Nasz specjalista w obszarze księgowo – podatkowym i osobowym potrafi wyjaśnić każdą zawiłość czarnej magii rachunkowej. W naszych szeregach są także osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczenie dotacji, które wspierają proces prawidłowego ich wydatkowania oraz pomagają w kwestiach formalnych. 

Dotacje na biznes społeczny

Skorzystaj ze wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej i Państwa. Maksymalnie można otrzymać prawie 200 tys. zł na organizację. Kliknij w plus i rozwiń odpowiedzi na to co zainteresuje Cię najbardziej.

Co to jest biznes społeczny? Przedsiębiorstwo Społeczne ?
Biznes społeczny rozumiany jako biznes połączony z przedsiębiorczością społeczną.

Organizacje działają np. na rzecz danego problemu społecznego przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej czy działalności odpłatnej.

Założyciele danej organizacji nie pobierają z tego tytułu dywidend, czyli nie pracują dla osiągnięcia własnego zysku, ale w celu rozwiązania danego problemu.  W biznesie społecznym ważne jest zarabianie o ile niesie ze sobą wyże cele, dzięki którym można pomóc innym osobom lub społeczności.

 

Aby prowadzić biznes społeczny należy uzyskać status Przedsiębiorstwa Społecznego (PS)

Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, zatrudniają i aktywizują zawodowo osoby trudnozatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny;

Dla Kogo?
O dotację ubiegać się mogą:

 1. Osoby fizyczne chcące utworzyć miejsce pracy w nowym podmiocie ekonomii społecznej – Spółdzielni Socjalnej, które spełnią jedno z poniżych:
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

 

 1. Podmioty ekonomii społecznej np. stowarzyszenia, fundacje, spółki z o.o non-profit zamierzające utworzyć nowe miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub tworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne np.
Na co można przeznaczyć środki?
Dotację można przeznaczyć na wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe, na promocję, reklamę, na surowce i materiały, dostosowanie budynków/pomieszczeń do działalności.

 

 • Podstawowe wsparcie pomostowe – 2 100 zł na zatrudnionego pracownika w ramach dotacji co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy
 • Przedłużone wsparcie pomostowe – 1 000 zł na zatrudnionego pracownika w ramach dotacji co miesiąc przez 3 miesiące po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz 500 zł na pracownika przez kolejne 3 miesiące.

Wsparcie pomostowe należy przeznaczyć na pokrycie comiesięcznych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, m.in. kosztów wynagrodzeń pracowniczych, wydatków na media, kosztów dzierżawy, czynszu, najmu lokali.

 

Jakie można otrzymać wsparcie?
Wysokość dotacji na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym dla osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, np. osoby bezrobotnej, osoby z niepełnosprawnością lub absolwenta Centrum Integracji Społecznej – max. 35 212 zł, ale nie więcej niż na utworzenie 5 miejsc pracy tj. max 176 060 zł oraz 

Wsparcie na utrzymanie miejsca pracy:

 • 38 700,00 zł w przypadku zatrudnienia na cały etat;
 • 29 026,00 zł na ¾ etatu;
 • 19 350,00 zł na ½ etatu.
Jaki jest okres trwałości stworzonych miejsc pracy?
Aby prawidłowo rozliczyć wsparcie należy utrzymać działalność podmiotu oraz utworzone miejsca pracy (dotyczy to również miejsc pracy, które funkcjonują w podmiocie w chwili tworzenia nowych miejsc pracy). Są to odpowiednio:

1. Utrzymanie miejsc pracy przez okres 18 miesięcy od momentu zatrudnienia.

2. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego najpóźniej do 6 miesięcy od momentu utworzenia miejsc pracy.

3. Utrzymanie trwałości podmiotu przez okres 3 lat, w którym PES nie przekształci się w podmiot gospodarczy.

 

Jak wygląda nabór?
Ścieżka przyznawania dotacji

 1. Formularz pomysłu.
 2. Szkolenia.
 3. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
 4. Wyniki
 5. Umowy o przyznanie środków finansowych – poręczenia dotacji.

Współpraca

Jesteś na początku swojej drogi w działalności społecznej? Może chcesz zacząć współpracę z innymi organizacjami na rzecz społeczności lokalnej? Podejmij inicjatywę, skontaktuj się z naszym animatorem i dowiedz się jak w partnerstwie robiąc coś wspólnie, robimy o wiele więcej niż osobno. Tutaj 1+1=3 

Czym jest animacja?
to organizacja, sieciowanie, pokazanie dróg i możlwiości oraz dzielenie się wiedzą
W czym może pomóc animator?
Jeżeli szukasz pomysłu na działanie społeczne lub biznes społeczny, jesteś wolontariuszem, masz organizację ale nie wiesz jak zacząć, nie wiesz gdzie szukać pomocy lub szukasz partnerów do współpracy? Zadzwoń 34 325 71 42
Jak dołączyć?
Skontaktuj się z naszym animatorem magdalena@jowes.pl
Co to jest partnerstwo?
nie ma tutaj  sztywnej definicji – to nic innego jak podejmowanie współpracy przez lokalne podmioty na rzecz danego środowiska społecznego. Partnerstwo lokalne bowiem to wspólne wypracowywanie narzędzi, dzięki którym można wprowadzać innowacyjne rozwiązania problemów i zaspakajania potrzeb danej wspólnoty.
Dlaczego partnerstwo się opłaca?
W partnerstwei lokalnym można dzięki skali i kontaktom zrobić znacznie więcej niż osobno, według zasady 1+1=3.

Szkolenia dla NGO

Skorzystaj z darmowych szkoleń organizowanych przez JOWES i finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Państwa.

Dla kogo?
Szkolenia są skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów, niewidomych, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. Szkolenia są realizowane w obszarach tematycznych zgodnych z potrzebami zgłaszanymi przez w/w podmioty ekonomii społecznej.

 

Czy szkolenia są online?
Organizujemy szkolenia w trybie stacjonarnym i online (w zależności od zgłaszanych potrzeb szkoleniowych organizacji lub aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
Czy otrzymam zaświadczenie / certyfikat?
Tak, po każdym ukończonym szkoleniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział i nabyte kompetencje.
Jaki mamy zakres tematyczny szkoleń?
 1. Szkolenia dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia/prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, np. na temat aspektów prawnych, działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, księgowości, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, marketingu w podmiotach ekonomii społecznej, prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji, zagadnienia dotyczące kadr i płac. Szkolenia realizowane są w oparciu o potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli organizacji.

 

 1. Akademia Liderów Lokalnych – cykl szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie, m. in. z zarządzania, rozwijania kompetencji menedżerskich, budowanie autorytetu, rola lidera w budowaniu i zarządzaniu zespołem, komunikacja interpersonalna w zespole, konflikty w zespole – możliwości rozwiązań, negocjacje czyli porozumiewania się, zasady skutecznych negocjacji, nawiązywanie partnerstw.
Ile trwa szkolenie?
Szkolenia odbywają się w cyklu jednodniowym lub dwudniowym (6 godzin lub 12 godzin).

Co do tej pory udało się Nam zrobić?

Utworzonych Przedsiębiorstw Społecznych dzięki wsparciu JOWES

Utworzonych Miejsc Pracy dzięki wsparciu JOWES

Milionów złotych udzielonego bezpośredniego wsparcia

Udzielonych godzin doradczych i szkoleniowych

Masz pomysł na społeczny biznes?

Nie bądź jednym z tych, którzy obawiając się niepowodzenia, niczego nie próbują.

Thomas Metron

 

 

Czym jest Ekonomia Społeczna?

Czy sprawdzałeś już kalendarz wydarzeń

Jeśli jesteś naszym klientem informację o wydarzeniach możesz dostać drogą mailową lub telefonicznie. Sam wybierasz jak mamy się z Tobą skontaktować. Obserwuj nasz fanpage oraz stronę. Jeśli chcesz dołaczyć do wydarzenia upewnij się, że masz podpisaną umowę z JOWES.

Czy wiesz, że

W Częstochowie działa ponad 700 organizacji pozarządowych. Oczywiście duża część z nich to małe stowarzyszenia, ale dzięki naszemu wsparciu nawet te z pozoru małe podmioty, wypływają na szerokie wody.

Dlaczego korzystać ze wsparcia JOWES

Trudno znaleźć firmę na rynku o tak kompleksowym zakresie wsparcia dla branży NGO. Z nami nie tylko założysz fundację, stowarzyszenie lub spółkę non-profit, ale może nawet stworzysz biznes społeczny. Otrzymasz cenny know-how od wyspecjalizowanych w tej wąskiej branży doradców. Przeszkolisz kadry, zmotywujesz wolontariuszy, zwiększysz potencjał Twojej organizacji w wymiarze niespotykanym nigdy wcześniej.

Jesteśmy ojcami chrzestnymi wielu sukcesów organizacji z regionu. Tylko od Ciebie zależy jak bardzo będziesz chciał z tego wszsytkiego skorzystać.

A dlaczego warto ?

N

Bezpłatne wsparcie

N

Akredytowany i certyfikowany ośrodek

N

Szeroki dostęp do specjalistów

N

Usługi stacjonarne, mobilne i online

N

Dedykowane szkolenia i sprofilowane doradztwo

N

Pomoc w utworzeniu organizacji

N

Wsparcie finansowe

Misja

Rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla ich funkcjonowania.

Wizja

Konkurencyjny sektor ekonomii społecznej, tworzący stabilne miejsca pracy, przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu. Tworzenie warunków do współpracy instytucji regionalnych – instytucji publicznych, trzeciego sektora oraz biznesu.

Wartości

Kierujemy się zasadami solidarności i uczciwości. Naszą nadrzędną wartością jest dobro wspólne, współpraca. Człowiek jest najważniejszy, kapitał ludzki najcenniejszy.
W naszych działaniach dbamy o bezstronność, transparentność i uczciwość.

Mówią o nas

Nasza współpraca daje możliwość rozwijania działalności naszej organizacji, ale również powala nam skutecznie służyć podopiecznym fundacji, jak i społeczności lokalnej naszego miasta.

Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp

Pomocna dłoń w działaniach na rzecz wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej oraz budowania lokalnej wspólnoty

Elżbieta Ferenc / Fundacja Chrześcijańska Adullam

JOWES jest profesjonalną organizacją, która doskonale spełnia swoją misję.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji z Konopisk

Bardzo owocna współpraca bez której nie byłoby możliwe utworzenie i rozwój naszego przedsiębiorstwa społecznego.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Podaj Dalej

Dzięki współpracy udało Nam się sprawnie przejść przez proces rejestracyjny oraz wszelkie niezbędne procedury konieczne do powstania fundacji. (…) Rekomenduję JOWES jako godnego zaufania i kompetentnego partnera do współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i działań wspierających ekonomię społeczną.

Jakub Frydrych / Fundacja Dobra Ziemia

Nasza spółdzielnia funkcjonuje już 7 lat przez cały ten czas korzystamy z bogatej oferty JOWES dla podmiotów ekonomii społecznej. (…) Pragniemy, aby JOWES był z nami zawsze. Przynosi nam to wyłącznie korzyści i daje poczucie, że nie jesteśmy sami wobec trudności na konkurencyjnym rynku.

Spółdzielnia Socjalna Manufaktura 

Najczęściej zadawane pytania

u

Czy nasze wsparcie jest płatne?

Nasze wsparcie jest bezpłatne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
u

Czy wspieramy wszystkie organizacje pozarządowe?

Tak, wspieramy wszystkie NGOsy z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i miasta Częstochowy.
u

Do kiedy można korzystać z JOWES ?

Realizacja projektu przewidziana jest do końca listopada 2023. Do tego czasu można korzystać z naszego całego wachlarza wsparcia.
u

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać ze wsparcia ?

Należy podpisać umowę o wsparcie szkoleniowo-doradcze i wypełnić deklarację uczestnictwa. Po więcej szczegółów zapraszamy do konataktu z naszym biurem.
u

Czy wsparcie JOWES objęte jest pomocą de minimis.

Tak, wsparcie JOWES dla organizacji pozarządowych objęte jest regułami pomocy de minimis.
u

Czy pomagacie też osobom, które chcą założyć organizację?

Tak, najlepiej w takich tematach zgłosić się do naszego animatora.

 

u

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom. Nazwa pochodzi od normy prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.) – prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto (ok. 867000 złotych) w okresie trzech lat kalendarzowych.

Nasze Aktualności

Zacznij działać już dziś

“Działanie jest podstawowym kluczem do każdego sukcesu.”

„Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię”.

Umów spotkanie z nami,
to nic nie kosztuje.

Skip to content