Czy wiecie czym jest ESG?

ESG to skrót oznaczający szereg czynników pozafinansowych, które pomogą firmom i organizacjom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Skrót pochodzi z języka angielskiego i oznacza:

  • Środowisko (Environment)
  • Społeczną Odpowiedzialność (Social Responsibility) oraz
  • Ład Korporacyjny (tzw. Corporate Governance)

Ideą ESG jest dążenie do zapewnienia wszystkim grupom społecznym możliwie wysokiego, zrównoważonego poziomu życia oraz promowanie zrównoważonych wzorców. Ludzie, ryzyko i kapitał są kluczowymi ogniwami łączącymi wszystkie wymiary ESG. Człowiek znajduje się w centrum zagadnień związanych z klimatem i odpornością, różnorodnością, równością i inkluzywnością oraz zrównoważonym rozwojem.
Organizacje znajdujące się w czołówce w zakresie ESG wiedzą, że inwestorzy, którzy doceniają znaczenie przyciągania najlepszych talentów, będą wspierać tych, którzy mają wdrożone odpowiednie procesy, talenty
i technologie, aby prowadzić wydajne kapitałowo przedsiębiorstwa, a także skupiać się na kwestiach społecznych i środowiskowych.
Raportowanie ESG to proces, do którego należy się przygotować. Dla świata biznesu to wyzwanie, ale też nowe
korzyści. Wprowadzenie strategii ESG może wydawać się kosztowne i trudne w realizacji.
W związku z tym warto zacząć od małych kroków, które z czasem przyniosą pożądane efekty.

ESG to znacznie więcej niż ratowanie środowiska, to przede wszystkim wielka zmiana sposobu myślenia i działania, która nieodzownie obejmie wszystkich uczestników rynku i wyznaczy kierunek na dekady. Kto tego nie zrozumie, będzie mieć problemy z konkurencyjnością czy finansowaniem – i może wypaść z rynku.

Czym się różni ESG od CSR?
Terminy CSR i ESG funkcjonują równolegle. Definicje, skróty i określenia ewoluowały na przestrzeni ostatnich dekad, ale idea jest ta sama. Przygotowywane wcześniej strategie CSR też zawierały elementy społecznego obszaru zainteresowania interesariuszy. Dzisiaj, dzięki unijnym regulacjom, temat ESG podlega standaryzacji i popularyzacji tym bardziej, że rośnie liczba firm objętych unijnymi regulacjami. Przygotowane wskaźniki pozwalają na rzetelne porównanie w temacie środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

Co jest tak ważne w tym ESG ?
Fundamentem ESG jest zaangażowanie i świadomość inwestorów – zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych – i to dla nich ustanawiane są wszelkie ramy prawne w tym obszarze. Równie istotne są pozostałe grupy interesariuszy – pracownicy, społeczności lokalne, konsumenci, organizacje pozarządowe czy media. To te podmioty doświadczają skutków działalności przedsiębiorstwa oraz badają, jaki wpływ jego działalność ma na trzy zasadnicze obszary.

Pierwszym obszarem jest E (ang. environment), czyli kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. W tym zakresie przedsiębiorstwo wdrażające kryteria ESG koncentruje się na takich zagadnieniach, jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona bioróżnorodności oraz racjonalna gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
Kolejnym obszarem zainteresowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest S (ang. social), czyli sprawy społeczne, takie jak zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, walka z dyskryminacją, równość płci czy kwestie zabezpieczenia społecznego. Biznes realizujący ten aspekt to biznes przyjazny lokalnym społecznościom, otwarty na dialog i stosujący właściwe praktyki wobec pracowników, konsumentów czy dostawców.
Ostatnim obszarem jest G (ang. governance), czyli ład korporacyjny, obejmujący zagadnienia dotyczące relacji z inwestorami, a także jakości zarządzania. Biznes realizujący kryteria ESG w obszarze ładu korporacyjnego to biznes przejrzysty, z etycznie ukształtowanym systemem wynagrodzeń, właściwą kulturą compliance, biznes uwzględniający najlepsze zasady zarządzania ryzykiem oraz realizujący zasadę równości płci na poziomie ścisłego kierownictwa.

Czy ESG to nowy porządek świata?Zrównoważony rozwój to też nie coś dodatkowego, nie fanaberia, ale kierunek rozwoju w długim terminie – mówią eksperci. Polacy oczekują większej aktywności biznesu i rządów w ESG.
Konsumenci w Polsce najbardziej krytycznie spośród 12 badanych krajów oceniają podejście biznesu i rządzących do kwestii zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialne społecznie firmy stawiają na ograniczanie swojego wpływu na środowisko i klimat, dbałość
o rozwój pracowników oraz dialog z lokalnymi społecznościami.

Z badań, które przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie ESG wśród 170 firm opublikowanych w Raporcie „Koszty i Wyzwania ESG" płyną bowiem m.in. następujące wnioski:

  • polski biznes nie jest świadomy, że współpracując z dużymi firmami i chcąc pozostać w łańcuchach dostaw, również będzie zobowiązany do wdrożenia zasad ESG;
  • firmy nie zdają sobie sprawy, że banki i fundusze inwestycyjne będą uzależniały udzielenie finansowania na inwestycje od poziomu wdrażania strategii ESG;
  • opracowanie przejrzystych zasad działania firmy, podejście do spraw pracowniczych będą miały wpływ na ocenę przez kontrahentów i instytucje finansowe.

Czym jest społeczny aspekt ESG?
Społeczny aspekt ESG kształtuje wiele obszarów w organizacji. Jednym z nich są stosunki pracodawca – pracownik. Jak relacja ta będzie wyglądać w przyszłości? Czy ESG wymusi zmiany w kodeksie pracy i na nowo zdefiniuje prawa i obowiązki zatrudnionych? Jakie znaczenie ma etyka w biznesie i czy jest ważna dla nowych pokoleń pracowników? Co oznaczają kodeksy etyczne dla przyszłych pracowników i dla pracodawców?

Jak pomóc MŚP/NGO w przygotowaniu się do transformacji, którą zapoczątkowało ESG?
Liderzy polskich firm wciąż̇ nie mają wystarczających informacji i argumentów, by wdrażać́ w firmie standardy ESG jako efektywne narzędzie zarządzania. Sektorowi MŚP w tym NGO również brakuje tych argumentów i… wiedzy. Aż 53% podmiotów w ogóle nie miało styczności z pojęciem ESG!
Z firm, które znają to pojęcie, jedynie 1/5 opracowała strategię ESG. (dane pochodzą z Raportu: „Koszty i wyzwania ESG” opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG).

Jakiego wsparcia potrzebują mniejsze firmy i organizacja, by zacząć raportować wskaźniki ESG i pozostać w łańcuchach dostaw dużych graczy?
Jak przygotować organizacje by mogły efektywnie sięgać po dodatkowe źródła finansowania?
Jak przygotować dostawców do procesu raportowania?
Czy sektor MŚP w tym NGO zdadzą egzamin ze zrównoważonego rozwoju?

cdn…  

Na podstawie:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83961:esg-jako-pozafinansowe-wskazniki-rozwoju-przedsiebiorstwa#_ftn1
https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37613301-esg-czyli-nowy-porzadek-swiata
https://gotothefuture.pl
https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/esg-to-nowszy-model-csr/

Mariola Wieczorek

Doradca Biznesowy

 

Już dziś zapraszamy na VI edycję konferencji, która odbędzie się 20.06.2023r. w Częstochowie

Konferencja ESG – Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny – pn.

WYZWANIA REGULACJE TRENDY

na której postaramy się przybliżyć tematy dotyczące ESG
i przedyskutować z ekspertami większość powyższych zagadnień. Ale – jeśli już dziś masz pytania zapraszamy do kontaktu:

Mariola Wieczorek mariola@jowes.pl / Magdalena Trzepizur magdalena@jowes.pl

Skip to content