Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan.

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan jest dostępny poprzez formularz elektroniczny pod adresem:

Wniosek online

Aby otworzyć formularz należy podać adres mail i przejść procedurę rejestracji użytkownika.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 31.05.2024 r. do 19.06.2024 r. do godziny 15.00. Dopuszczalne są trzy formy złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplan wraz z załącznikami:

 1. elektroniczna przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego;
 2. papierowa po wydrukowaniu;
 3. mieszana poprzez złożenie Wniosku elektronicznie oraz załączników w wersji papierowej.

Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze Projektu Al. NMP lok. 3 zgodnie z § 11 Regulaminu.

Nabór dotyczy Grup Inicjatywnych, które w ramach pierwszego etapu rekrutacji do Projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” złożyły Formularz Pomysłu.

We wskazanym naborze alokacja środków wynosi 4 434 720,00 zł. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przesunięcia środków między naborami do 10% alokacji środków w danym naborze.

Forma i wielkość wsparcia.

Wsparcie w formie stawki jednostkowej w kwotach:

 1. Na utworzenie miejsca pracy:
 • 35 212,00 zł
 1. Na utrzymanie miejsca pracy:
 • 38 700,00 zł w przypadku zatrudnienia na cały etat;
 • 29 026,00 zł na ¾ etatu;
 • 19 350,00 zł na ½ etatu.

Grupa docelowa wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej, które posiadają lub w określonym terminie uzyskają status Przedsiębiorstwa Społecznego. Wśród podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia znajdują się: Fundacja, Stowarzyszenie, Spółdzielnia Socjalna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit.

W ramach wsparcia należy zatrudnić osoby niepracujące, zamieszkałe na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, spełniające jedną z przesłanek o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej tj.:

 1. bezrobotnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. bezrobotnym długotrwale (o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 3. poszukującym pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez zatrudnienia:
  • w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia lub
  • niewykonującym innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. osobie niepełnosprawnej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. absolwencie centrum integracji społecznej oraz absolwencie klubu integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 6. osobie spełniającej kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. osobie uprawnionej do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o której mowa w art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 8. osobie usamodzielnianej, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. osobie z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 10. osobie pozbawionej wolności, osobie opuszczającej zakład karny oraz pełnoletniej osobie opuszczającej zakład poprawczy,
 11. osobie starszej, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych,
 12. osobie, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Trwałość.

Aby rozliczyć wsparcie należy utrzymać działalność podmiotu oraz utworzone miejsca pracy (dotyczy to również miejsc pracy, które funkcjonują w podmiocie w chwili tworzenia nowych miejsc pracy). Są to odpowiednio:

 1. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego najpóźniej do 6 miesięcy od momentu utworzenia miejsc pracy.
 2. Utrzymanie miejsc pracy przez okres 18 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 3. Utrzymanie trwałości podmiotu przez okres 3 lat, w którym PES nie przekształci się w podmiot gospodarczy.

Koszty kwalifikowane.

 1. Wsparcie na utworzenie miejsc pracy może zostać przeznaczone w szczególności na:
  – koszty składników majątku trwałego, instalacji;
  – koszty wyposażenia miejsca pracy wraz z kosztami dostawy, dostosowanie lub adaptację pomieszczeń;
  – koszty aktywów obrotowych i środków produkcji;
  – zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Wsparcie na utrzymanie miejsc pracy może zostać przeznaczone w szczególności na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy lub inne bieżące wydatki dotyczące stanowiska pracy lub funkcjonowania PS.

Zabezpieczenie umowy.

W ramach podpisywanej umowy wymagane będzie przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia realizacji umowy (zgodnie z § 15 Regulaminu):

 1. weksla in blanco podpisanego przez PES/PS wraz z deklaracją wekslową, 
 2. poręczenia wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego,
 3. poręczenia cywilnego, 
 4. poręczenia wekslowego przez osoby fizyczne, 
 5. poręczenia wekslowego przez osoby prawne, 
 6. gwarancji bankowej, 
 7. przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego maszyn i urządzeń wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 
 8. przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego na środkach transportu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 9. hipoteki zwykłej i kaucyjnej na nieruchomości lub prawie do lokalu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 10. blokady środków finansowych PES/PS lub poręczyciela, 
 11. poręczenia przez Fundusze Poręczeniowe. 

  W przypadku zaproponowania jako zabezpieczenie weksla in blanco podpisanego przez PES/PS wraz z deklaracją wekslową należy zaproponować dodatkową formę zabezpieczenia. W takim przypadku rekomendowanym zabezpieczeniem jest co najmniej poręczenie wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Analiza zaproponowanej formy zabezpieczenia będzie prowadzona w oparciu o wartość Wnioskowanej kwoty dotacji. 

Do naboru zastosowanie mają zapisy „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (wersja 2)” z dn. 31.05.2024 r.

Karta oceny merytorycznej 

Załączniki:

 1. Kopia aktualnego statutu PES/umowy spółki PES; 
 2. Sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): bilans/uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za co najmniej ostatnie 3 miesiące lub zestawienie przychodów i kosztów za co najmniej ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności; 
 3. Bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał); 
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (we wniosku);
 5. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (we wniosku);
 6. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków oferowanych w ramach EFS i EFS+ na zatrudnienie osób, o których mowa we Wniosku o przyznanie środków finansowych (we wniosku);
 7. Oświadczenie osoby do zatrudnienia oraz oświadczenie podmiotu o zatrudnieniu/braku zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy w PES osób, o których mowa we Wniosku o przyznanie środków finansowych (oświadczenie osoby; oświadczenie podmiotu we wniosku); 
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania działań zaplanowanych w ramach środków na utworzenie miejsca pracy ze środkami przeznaczonymi na wsparcie ekonomii społecznej w ramach KPO lub FERS (we wniosku);
 9. Zaświadczenie/oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie przesłanek osoby, na którą PES może uzyskać dotację zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu;
 10. Oświadczenie o stanie zatrudnienia w PES (we wniosku);
 11. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis/nieotrzymaniu pomocy de minimis (we wniosku); 
 12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
 13. Deklaracje uczestnictwa w projekcie osób planowanych do zatrudnienia. 
Skip to content