Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kto może się starać o środki z KFS?

 • O środki może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.
 • Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie udzielane maksymalnie do wysokości 8.000,00 zł netto na jednego uczestnika.

Gdzie uzyskać formularz wniosku o środki z KFS?

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie – nabór od dnia 01.02.2024 r. do dnia 02.02.2024 r

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny w siedzibie Urzędu przy ul. Szymanowskiego 15, pokój nr 8 lub www.czestochowa.praca.gov.pl: https://czestochowa.praca.gov.pl/-/22831292-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznania-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Na bieżąco będziemy informować o naborach z KFS w innych Powiatowych Urzędach Pracy zlokalizowanych na obszarze północnego subregionu woj. śląskiego.

 

Opracowano na podstawie:
1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2. Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Dominika Kasiura

Doradca biznesowy

Skip to content