1. w ramach działamajcych na celu osignicie zgodnoci z przepisami dotyczcymi RODO oraz poinformowania Pastwa na jakich zasadach sprzetwarzane Pastwa dane osobowe przez AgencjRozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A., poniej przekazujemy niezbdne informacje w tym zakresie.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, e:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A. z siedzibprzy Al. Najwitszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Czstochowa NIP 573-010-83-10, email: arr@arr.czestochowa.pl;

  2) Pytania dotyczce sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych przez AgencjRozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A., a take w sprawie przysługujcych Pani/Panu uprawniezwizanych z przetwarzaniem danych osobowych, okrelonych w punkcie 8, prosimy kierowado Inspektora Danych Osobowych na adres email: daneosobowe@arr.czestochowa.pl lub listownie na adres Inspektor Danych Osobowych, Agencja Rozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A. Al. Najwitszej Maryi Panny 24 lok 8 42-202 Czstochowa;

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bddo celów marketingowych, w szczególnoci do informowania o planowanych i realizowanych przez AgencjRozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A. projektach unijnych, wydarzeniach, szkoleniach, akcjach promocyjnych, itp. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a rozporzdzenia UE o ochronie danych osobowych;

  Informacje przekazywane bdz wykorzystaniem telekomunikacyjnych urzdzekocowych i automatycznych systemów wywołujcych, e-mailem czy SMS, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a rozporzdzenia UE o ochronie danych osobowych);

  4)AgencjaRozwojuRegionalnegowCzstochowieS.A.przetwarza daneidentyfikacyjneikontaktowepodaneprzez Pani/Pana na formularzu zgody marketingowej;

  5) Pani/Pana dane osobowe ujawniane bdpodmiotom z których Agencja Rozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A. korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych np. obsługa IT oraz podmiotom upowanionym z mocy prawa;

  6) Pani/Pana dane osobowe nie bdprzekazywane do pastwa trzeciego/organizacji midzynarodowej;

  7) Pani/Pana dane osobowe bdprzechowywane przez okres prowadzenia przez AgencjRozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A. działamarketingowych lub do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  8) posiada Pani/Pan prawo dostpu do treci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – cofnicie zgody nie bdzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody zanim została cofnita ;

  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednake bez podania przez Pani/Pana swoich danych osobowych, Agencja Rozwoju Regionalnego w Czstochowie S.A. nie bdzie mogła dostarczaPani/Panu informacji marketingowych;

  11) Pani/Pana dane nie bdwykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporzdzenia UE o ochronie danych osobowych.

Skip to content