Po pierwsze jesteśmy dumni, że w naszym regionie bardzo prężnie działają CISy wspierając reintegrację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, po drugie CISy to bardzo ważny podmiot w kontekście „reanimacji” zawodowej czy niwelowania, powodowanych przez brak aktywności osób zdolnych do pracy, problemów społecznych. 

 

Jako JOWES często mamy też do czynienia z zatrudnianiem absolwentów CIS na tworzonych przy udziale dotacji miejscach pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. M.in. z tego powodu współpracuje nam się bardzo dobrze. Stąd pojawił się pomysł organizacji Spotkania Sieciującego Centrów.

Czym są Centra Integracji Społecznej?

Misją Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku. Osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym są m.in. osoby bezrobotne, bezdomne, osoby z niepełnosprawnością, opuszczające zakłady karne czy uchodźcy. Ze względu na swoją sytuację, CIS jest dla nich „przystankiem” przed wejściem na otwarty rynek pracy. Formy wsparcia w CISie – przede wszystkim poprzez świadczenie pracy jak i udział w innych formach aktywności np. udział w szkoleniach czy konsultacjach zpsychologiem, mających na celu próbę rozwiązania aktualnych problemów życiowych, emocjonalnych czy rodzinnych. Zadaniem Centrum jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych a także samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, praca na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej. Możliwości jest wiele. Reintegracja społeczna w Centrach obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. Integracja zawodowa polega natomiast w szczególności na umożliwieniu uczestnikom centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji. 

 

 

W ramach reintegracji zawodowej i społecznej prowadzone są zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, które kształcą umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych, praktyki zawodowe podczas których uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe i przechodzą przyuczenie do zawodu, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym wysiłkiem.

O Spotkaniu Sieciującym Centrów 30 września 2022 roku.

30 września 2022 roku odbyło się Spotkanie Sieciujące Centrów Integracji Społecznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Spotkania tego typu mają formułę otwartą i skupione są wokół merytorycznych kwestii, wymagających dyskusji, opiniowania, poznania stanowisk czy też wymiany informacji w danym obszarze. Zostało ono zrealizowane w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Poraju prowadzonym przez Urząd Gminy oraz Stowarzyszeniem Marina Poraj. Była to doskonała okazja do poznania się, wymiany doświadczeń i podzielenia się wiedzą dotyczącą funkcjonowania poszczególnych Centrów. Spotkanie miało charakter warsztatowo-coachingowy.

Które Centra wzięły udział?

Centrum Integracji Społecznej w Poraju, Centrum Integracji Społecznej w Myszkowie – Mrzygłodzie, Centrum Integracji Społecznej w Koziegłowach, Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu, Centrum Integracji Społecznej w Kłobucku, Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, Centrum Integracji Społecznej prowadzony przez Fundację Integracji Społecznej FENIKS.

 

Jaką wartość miało Spotkanie Sieciujące?

Po raz kolejny potwierdziło się jak ważne dla pracowników Centrów Integracji Społecznej są wspólne spotkania, wymiana doświadczeń oraz możliwość podjęcia dyskusji na temat kluczowych problemów z jakimi borykają się na co dzień. W pierwszej części spotkania, gdzie Centra przedstawiały swoje profile działalności i to w jaki sposób wspierają uczestników, wybrzmiał zdecydowanie jeden mianownik – „dla nas jest ważny człowiek”. Tematem przewodnim spotkania była motywacja, automotywacja i wypalenie zawodowe które dotyka kadrę zarządzającą Centrami. Prowadzącą spotkanie była Pani Iwona Caputa, która w/w tematy poprowadziła w doskonały sposób warsztatowo-coachingowy, gdzie uczestnicy byli mocno zaangażowani w poruszane zagadnienia. To był bardzo wartościowy wyjazd. Uczestnicy proszą o więcej 😊

I na koniec …

W trakcie tego dnia mogliśmy nacieszyć oko i kubki smakowe za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich z Poraja, które po mistrzowsku przygotowały poczęstunek i obiad. A wspierał je członek Koła – jedyny mężczyzna. Brawo! Bardzo dziękujemy za przygotowane pyszności. 

Kolejne Spotkanie sieciujące planujemy zorganizować wczesną wiosną 2023 roku. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Bednarczyk 

Doradca kluczowy

Skip to content