Rozwiązania dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS

17 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. Szczegółowe rozwiązania z niej wynikające obowiązują z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom w specustawie i dodatkowym rekomendacjom dla projektów EFS – osoby, firmy i organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania z EFS mają możliwość między innymi:

 1. finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd, zamknął granice),
 2. finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 3. wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 4. zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 5. czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 6. uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będą indywidualnie rozpatrywane przez IZ lub IP.

Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Przydatne linki:


„Utworzenie nowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, w tym:

 1. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
 2. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
 3. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
 4. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
 5. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;

Projekt Programu:

https://publicystyka.ngo.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19


Natomiast dla realizatorów projektów w ramach Programów FIO, PROO i Korpus Solidarności  Narodowy Instytut Wolności opublikował następującą informację: „Jeżeli zostały zidentyfikowane ryzyka i osiągnięcie rezultatów projektu ze względu na obecną sytuację w kraju jest zagrożone, prosimy o kontakt z opiekunem projektu w NIW. W zależności od charakteru każdego zadania będziemy indywidualnie szukać rozwiązań, które umożliwią jak najpełniejsze osiągnięcie założonych efektów.”


Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych (art. 15zzl specustawy)

Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:

 1. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego,
 2. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego,
 3. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tym samym, jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

Aby ustalić, czy i w jakich przypadkach możliwości wskazane w art. 15 zzl specustawy będą stosowane, należy uzyskać informacje od organu administracji publicznej zlecającego realizację zadania publicznego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19

emila@jowes.pl

Skip to content