Podmioty ekonomii społecznej  prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom.

To m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

Inną kategorią podmiotów ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Takie podmioty zwykle nie mają rezerw finansowych oraz dostępu do kredytów komercyjnych. W rezultacie spadek przychodów z działalności statutowej może prowadzić do ich likwidacji.

– Takie straty dla społeczności lokalnych trudno będzie odtworzyć, dlatego w specustawie przewidziano rozwiązanie, dzięki któremu  organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. podmioty wyznaniowe, kluby sportowe, których przychody z działalności statutowej spadły w związku z COVID-19, będą mogły uzyskać dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników – wskazuje minister Marlena Maląg.

Wysokość wsparcia zależeć będzie od skali spadku przychodów i może wynieść do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące, a wniosek według wzoru będzie można składać do powiatowego urzędu pracy (MRPiPS).

Urzędy pracy zgodnie z pismem Minister Marleny Maląg z dnia 31.03.2020 r. rozpoczęły pracę nad wdrożeniem rozwiązań.

Instrumenty, o których mowa w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COY1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 15zzb-15zze), czyli dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach zwiększonej kwoty określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020, przeznaczonej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Organizacje pozarządowe:

https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, więcej informacji na temat instrumentu:

https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Przedsiębiorstwa społeczne na dzień dzisiejszy jak przedsiębiorcy: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco będzie zasilał samorządy powiatów dodatkowymi środkami z rezerw, zarówno unijnych, jak i krajowych.

Tym samym Urzędy mają przystąpić do realizacji nowych zadań.

Wnioski dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dostępne pod linkiem:

https://www.praca.gov.pl

W zakresie tym zostałe uruchomione nabory:

PUP w Częstochowie

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12135102-nabor-dofinansowanie-dla-organizacji-pozarzadowych-kosztow-wynagrodzen-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12133711-nabor-dofinansowanie-dla-mikro-malego-i-sredniego-przedsiebiorcy-kosztow-wynagrodzen-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

PUP w Myszkowie

https://myszkow.praca.gov.pl/-/12115340-tarcza-antykryzysowa-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spolec

PUP w Kłobucku

https://klobuck.praca.gov.pl/-/12317109-nabor-ii-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-w-przypa

Więcej informacji: mariola@jowes.pl

Skip to content