Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kontraktowanie usług użyteczności publicznej do wdrażania rozwiązań w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

W związku z tym rekomendowane jest stosowanie:
• klauzul społecznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
• kryteriów społecznych, rozumianych jako kryteriów wyboru ofert odnoszących się do aspektu społecznego,
• innych instrumentów w zakresie zlecania usług, możliwych do zastosowania w ramach udzielania zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp (np. art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych)
• procedury in-house w przypadku spółdzielni socjalnych współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minister podkreśla, że ograniczenie problemów społecznych i poprawa życia mieszkańców stanowi społeczną wartość dodaną, co oznacza bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną publikacją.

Skip to content