Projekt przeznaczony jest na poprawę płynności finansowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Projekt realizowany ze środków projektu ,,Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej’’ w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków zwróconych Funduszu Gwarancyjnego udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:

 • spółdzielniom socjalnym,
 • organizacjom pozarządowym,
 • spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym,
 • spółkom non-profit,
 • podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub działalność odpłatną pożytku publicznego.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. W ramach Jednostkowej Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
 2. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
  • wynagrodzenie pracowników ( w tym także składkowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • koszty administracyjne,
  • koszty zakupu drobnego wyposażenia,
 3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy oraz wydawane są w kwotach brutto do możliwości prawnej odzyskania naliczonego podatku VAT.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • pożyczkobiorcy – PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy i mają zamknięty
 • co najmniej jeden rok obrotowy;
 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu z 2019 roku i nie więcej niż 100 tyś. zł;
 • oprocentowanie pożyczki: 0,06%;
 • okres spłaty pożyczki – 48 miesięcy;
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – 12 miesięcy ;
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – weksel in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy czynności podejmowanych przez PF w związku z nie wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji
e-mail: biuro2otwii@frp.pl, tel: 730 938 766
www.frp.pl

Skip to content