Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno — gospodarczej wywołanej przez COVID-19. MFiPR oraz BGK, zastrzega możliwość modyfikacji parametrów pożyczki płynnościowej, po ustąpieniu skutków gospodarczych wywołanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Projekt opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK. Termin realizacji projektu od kwietnia 2020 roku do kwietnia  2022 roku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami pożyczek mogą zostać Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju:

 • przedsiębiorstwo społeczne,  w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Grupę docelową Pożyczki Płynnościowej dla PES stanowią podmioty:

 • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.

Warunki pożyczki

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki — do wysokości 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł
 • minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy i zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy
 • miesięczna forma spłaty, z możliwością spłaty w formie rat kwartalnych
 • oprocentowanie wynosi 0,055% w skali roku (połowa stopy redyskonta weksli NBP)
 • okres spłaty dla pożyczek udzielonych do 30 czerwca 2021 r.: 48 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 lipca 2021 r.: 36 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – dla pożyczek udzielonych do 30 czerwca 2021 r.: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 lipca 2021 r.: do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

W okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

Dopuszcza się zaangażowanie PES w tym samym czasie w ramach danej Umowy Operacyjnej z FRW tylko z tytułu jednej pożyczki.

Zakres finansowania w ramach pożyczki

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zatowarowanie, półprodukty,
 • koszty administracyjne,
 • koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Warunki częściowego umorzenia spłaty kapitału

 • warunek zmniejszenia przychodów PES – warunek ten liczony jest poprzez porównanie dwóch wybranych, następujących po sobie miesięcy, z okresu od 1.01.2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie, do odpowiadających im miesięcy z 2019 roku. Dla przykładu: przychody z 03-04.2020 roku, porównujemy do przychodów z 03-04.2019 roku,
 • utrzymanie miejsc pracy – miejsce/a pracy należy utrzymać przez 10 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki płynnościowej, a w przypadku udzielonych już pożyczek od daty aneksowania umowy pożyczki. Liczba etatów do utrzymania liczona jest wg stanu na 2 miesiące przed złożeniem wniosku o udzielenie/umorzenie pożyczki na podstawie oświadczenia PES,

Ograniczenia w finansowaniu

Pożyczka Płynnościowa nie może być udzielona PES, który:

 • na etapie udzielania pożyczki był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej,
 • posiada zaległości w ZUS/KRUS/US,
 • posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku,
 • wobec którego jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • korzystał już ze wsparcia w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES.

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu innego kredytu/pożyczki udzielonego ze środków publicznych, w szczególności w ramach PO WER.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Źródło: https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Skip to content