To, czy dana społeczność lokalna będzie chętna do wspólnych działań zależy od wielu czynników takich jak: poczucie tożsamości z samą społecznością, poziom zaangażowania członków we wspólne sprawy, umiejętność i chęć rozwiązywania problemów, czy wreszcie dostęp do zasobów zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i ludzkich.

Jako Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej stawiamy sobie za cel ułatwianie kontaktów, doprowadzanie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, wiedząc, że jest to podstawa budowania lokalnych koalicji. Nieustannie zachęcamy do podejmowania inicjatyw w zakresie zawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez Ekonomię Społeczną.

Mówiąc o potencjale, rozumiemy zdolność, a także możliwość działania i osiągnięcia zamierzonych celów. Dodając słowo „społeczny” oznacza, to że będzie on odnosił się i realizował w społeczeństwie, czyli zbiorowości posiadającej wspólną kulturę i tożsamość, zamieszkującej dane terytorium. 

Szukajmy zatem sił i potencjału w środowisku, by wspomóc jednostkę lub grupę!

To we wspólnotach pokłada się nadzieję na zainicjowanie procesów rozwojowych, to one są wręcz gwarantem rozwoju, o czym nie można zapominać.

Mając na uwadze tak ważne znaczenie udziału mieszkańców i grup danej społeczności lokalnej w procesie planowania rozwoju lokalnego, wychodzimy do gmin z propozycją organizacji warsztatów na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego.  

Jako przykład takiej współpracy wskazujemy moderowany przez nas na przełomie 2019 i 2020 roku cykl konferencji w zakresie „BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO” w gminie Koziegłowy. 

Spotkania odbywały się z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy, a do udziału w tym przedsięwzięciu, a tym samym do rozmowy przy wspólnym stole zapraszał wraz z nami Burmistrz Koziegłów. 

Zależało nam na skupieniu wokół tej inicjatywy jednej, stałej grupy liderów i reprezentantów różnych środowisk. W odpowiedzi na nasze zaproszenie utworzyliśmy kilkunastoosobową grupę, która wzięła udział w procesie tworzenia Partnerstwa Lokalnego. 

Przez 4 miesiące przede wszystkim pracowaliśmy nad koncepcją partnerskich projektów wynikających z potrzeb lokalnych, a służących ożywieniu społeczno – gospodarczemu gminy. 

W końcowym etapie naszych działań partnerzy wybrali najlepsze projekty i rozwiązania, by z czasem wdrażać je w życie przy pomocy środków zarówno własnych, jak  i pozyskanych. 

Celami, jakie przyświecały nam tworząc tę platformę współpracy była integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami. Chcieliśmy wypracować lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, zapoznać się z potencjałem lokalnego kapitału ludzkiego oraz budować tak ważne poczucie wspólnoty.Podczas spotkań nie zabrakło tematów trudnych. Omówiliśmy na forum kwestie takie jak: dostęp do kapitału, jakość życia mieszkańców, zasoby ludzkie, środowisko gospodarcze, czy lokalna infrastruktura. Dzięki uczestnictwu reprezentantów tak różnych środowisk i interesów mogliśmy spojrzeć na każde z tych zagadnień z różnych stron – zarówno oczami mieszkańca, jak i samorządowca, czy przedsiębiorcy. 

Tematy, które podejmowaliśmy mają znaczący wpływ na zdolność naszej społeczności do tworzenia okazji gospodarczych dla biznesu, inwestycji i ogólnego rozwoju. Wypracowany materiał stał się punktem wyjścia do opracowania realnych do zrealizowania projektów służących mieszkańcom.

Nic nie przekona bardziej do zasadności organizowania takich przedsięwzięć, jak ich realne skutki. To co istotne nasze spotkania, to nie tylko opracowanie i wybór najlepszych projektów i rozwiązań, ale również wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych.

Nasz cykl konferencji w Koziegłowach przypadł na czas przed pandemią, która wiele inicjatyw z naszych obserwacji niestety zatrzymała, choć jak się okazuje nie do końca.

Jak podkreśla Pani Bożena Kolasa z Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy „zauważalne jest wyraźne ożywienie społeczne wśród organizacji„.

Od 2020r. po naszych spotkaniach Stowarzyszenie „Kijomaniacy” wykazało się dużą kreatywnością i tak nawiązując do lokalnych tradycji jego członkowie zorganizowali m.in. „Marsz w Kapeluszu”, na starcie którego pojawiło się 50. uczestników, a każdy oczywiście w kapeluszu.

,,Od Aktywności  do Miłości”, to kolejny projekt o którym warto wspomnieć, finansowany tym razem ze środków FIO Śląskie Lokalnie. Zadanie realizowane na terenie miejscowości Miłość obejmowało montaż tablicy w kształcie serca, promującej wieś i gminę, Festyn rodzinny oraz Rajd do Miłości.

Stowarzyszenie jest ponadto autorem folderu z opracowaniem własnym ścieżki nordic walking „Miłość”, a ich pomysł został wykorzystany przy wyznaczaniu nowej trasy pieszo-trekkingowo- rekreacyjnej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD ” Żywiecki Raj” i Fundacją WOODRUN. Dzięki realizacji projektu współpracy pt. : „Magiczny, regionalny koszyk atrakcji” zostały wydane mapy z opisami tras – ta zaproponowana przez stowarzyszenie mierzy 5,8 km długości i występuje pod nazwą „SZYBKIE MIŁOSNE BIEGANIE”, początek trasy z Jurajskiej Stanicy.

Obecnie Gmina składa wniosek do LGD PPJ na „Rekreacyjno – turystyczne zagospodarowanie terenu Jurajskiej Stanicy w miejscowości  Miłość”, który to również jest pokłosiem wspólnej pracy. Zakres operacji został zaplanowany tak, aby  miejsce realizacji  zostało wzbogacone nowymi elementami nawiązującymi do nazwy oraz nowymi atrakcyjnymi elementami do rekreacji, turystyki i wypoczynku.

Jednym ze wspólnie wypracowanych projektów była potrzeba utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i to właśnie na ten cel trwają aktualnie poszukiwania środków finansowych, by realnie wcielić go w życie.

Trwają prace nad utworzeniem Rady SeniorówKlubu Seniora, które jak się okazało przy wspólnym stole warsztatowym byłyby bardzo potrzebne społeczności lokalnej.

Niemniej w 2020 roku zorganizowano szereg działań integracyjnych dla seniorów, które potwierdzają fakt i potrzebę utworzenia zarówno Rady senioralnej, jak i miejsca spotkań.

Zrealizowano m.in. projekt  „Przystanek szczęścia” (dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych), który obejmował cykl zajęć dla 50. seniorów z Gminy i Miasta Koziegłowy. Na uczestników czekały warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, zdrowego wyglądu i aktywności fizycznej, ponadto spotkania mające na celu pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II oraz wycieczki „Śladami Papieża Polaka”. Podsumowaniem zadania był przygotowany przez uczestników zadania spektakl artystyczny.

Uaktywniły się również Ochotnicze Straże Pożarne, złożony został projekt dotyczący Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które w gminie funkcjonują bardzo prężnie.

Znaczącym tematem w czasie konferencji okazała się również potrzeba utworzenia żłobka, dzięki działaniom Gminy i Miasta Koziegłowy, aktualnie temat jest już w trakcie kompletowania niezbędnej dokumentacji.

We wstępnym  opracowaniu jest również budynek wielofunkcyjny gdzie będzie m.in. kino, sala konferencyjna i pomieszczenie dla stowarzyszeń.

Mam nadzieję, że dalsza współpraca z JOWES zaowocuje następnymi pomysłami i działaniami. W naszych organizacjach jest potencjał, który jednak bez wsparcia nie będzie do końca wykorzystany” – dodaje Pani Kolasa.

Zainicjowany przez nas cykl konferencji przeszedł już do historii natomiast jego skutki odczuwalne w gminie są do dziś. Na efekty niejednokrotnie trzeba poczekać, ale jak pokazuje przykład Koziegłów warto.

Justyna Całusińska

Animator

Szukajmy (…) sił i potencjału w środowisku, by wspomóc jednostkę lub grupę!

Skip to content