Polski Ład a NGO

Polski Ład 2.0 obowiązuje w większości od 1 lipca 2022 roku. Ustawodawca zrezygnował ze skomplikowanej ulgi dla klasy średniej oraz uchylił przepisy art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące przeliczania wynagrodzeń zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 31 grudnia 2021 roku i po 1 stycznia 2022 roku. Zmiany objęły również składkę zdrowotną. Po nowelizacji podatnicy opodatkowani ryczałtem, kartą podatkową i podatkiem liniowym mają możliwość pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne wg ustalonych zasad przewidzianych przepisami.

10 kluczowych zmian dla podatników

1 .PIT 12 proc. zamiast 17 proc.

 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 2. Likwidacja mechanizmu odraczania zaliczek
 3. Kwota wolna bez zmian, nowa kwota zmniejszająca podatek
 4. Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową
 5. Składka zdrowotna częściowo odliczana
 6. „Hipotetyczny podatek należny za 2022 r.”
 7. Rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców
 8. Wyższy limit przy uldze na dziecko
 9. Zasiłek macierzyński wliczany do ulg

PIT 12 proc. zamiast 17 proc.

Od dochodu po odliczeniach (np. pensji pomniejszonej o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu) odprowadzanych było 17 proc. podatku, a po zmianach to 12 proc. Przekłada się to na wyższą wypłatę „na rękę”.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej miała powodować, że pracownicy o zarobkach między 5701 zł a 11 141 zł miesięcznie nie stracą na Polskim Ładzie. Rozszerzono ją także na przedsiębiorców opodatkowanych według skali, ostatecznie nie objęła zaś emerytów ani osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Od 1 lipca ulga dla klasy średniej przestaje istnieć. Ci, którzy faktycznie na niej korzystali, teraz mają odczuć większe korzyści z obniżenia PIT do 12 proc.

Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową

Formy opodatkowania działalności gospodarczej lub najmu z zasady nie można zmieniać w takcie roku. Tym razem przepisy przewidują wyjątki. Z uwagi na daleko idącą reformę może się jednak okazać, że ktoś, kto wybrał ryczałt lub podatek liniowy sugerując się przepisami obowiązującymi w styczniu, po lipcowych zmianach wybrałby skalę podatkową (zasady ogólne). Ustawa zakłada więc, że będzie możliwość przejścia na skalę.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo będą mogli to zrobić na dwa sposoby:

 1. a) ze skutkiem od lipca – w tym celu do 22 sierpnia 2022 r. powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Na koniec roku złożą dwa PIT-y: PIT-28 dla ryczałtowców (za okres styczeń-czerwiec) i PIT-36 dla zasad ogólnych (za okres lipiec-grudzień);
 2. b) ze skutkiem na cały rok 2022 – decyzję będzie można podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie PIT-36. Ważne, by nie składać wówczas PIT-28, oznaczałoby to bowiem pozostanie przy ryczałcie. Konieczne będzie ponadto założenie i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za cały rok.

W przypadku przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem, możliwe będzie rozliczenie ich za cały rok według zasad ogólnych. Wyboru skali będzie można dokonać po zakończeniu roku (w PIT-36).

Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo będą mogli wybrać skalę tylko ze skutkiem na cały rok 2022. Czas na decyzję będą mieli w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. Zamiast PIT-36L, złożą PIT-36.

Wybór skali w taki sposób będzie dotyczył tylko roku 2022. Jeśli ktoś nie chce rozliczać się liniowo lub ryczałtowo także w roku 2023 i w kolejnych latach, tak jak dotychczas będzie musiał złożyć oświadczenie o rezygnacji z wybranej formy opodatkowania.

Podstawa prawna:

art. 14-17 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Składka zdrowotna częściowo odliczana

Jedną z najistotniejszych zmian w Polskim Ładzie było zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Dodatkową niedogodnością dla przedsiębiorców stał się nowy, mniej korzystny sposób obliczania wysokości tej składki. Te reguły zostaną w większości utrzymane, nowelizacja Polskiego Ładu przewiduje jednak modyfikacje dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową, która złagodzą nieco negatywne skutki reformy.

I tak:

– przedsiębiorcy opodatkowani liniowo odliczą od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, do wysokości maksimum 8700 zł rocznie. Limit ten będzie corocznie waloryzowany.

– przedsiębiorcy płacący ryczałt odliczą od przychodów połowę zapłaconych składek zdrowotnych.

– przedsiębiorcy na karcie podatkowej obniżą podatek o 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Nie przewidziano żadnej możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku podatników rozliczających się według skali. Ci bowiem – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy – skorzystają z obniżenia PIT z 17 do 12 proc.

Co więcej, zmieni się przepis, zgodnie z którym nadpłacone składki zdrowotne są zwracane podatnikowi tylko na jego wniosek. Po zmianach, po złożeniu rozliczenia rocznego i jego weryfikacji przez Krajową Administrację Skarbową, zwrot będzie dokonywany z urzędu, zaś w przypadku braku złożenia rozliczenia rocznego, nadpłata składek zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań.

Rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców

Aktualizacja: ostatecznie przepisy zostały uchwalone w wersji korzystniejszej dla rodziców. Czytaj:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/8452701,pit-samotny-rodzic-kwota-wolna-podatek-polski-lad.html

Wyższy limit przy uldze na dziecko

Rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej także w przypadku pełnoletniego dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia i nadal się uczy bądź studiuje. Jest jeszcze jeden warunek: takie dziecko nie możne osiągać własnych dochodów bądź przychodów powyżej limitu. Wynosi on obecnie 3089 zł,
z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zmiana zakłada, że limit ten zostanie zwiększony do dwunastokrotność kwoty renty socjalnej,
w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku. Obecnie renta socjalna wynosi 1338,44 zł, co odpowiada limitowi dorabiania 16 061,28 zł. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana, a zatem także limit przy uldze na dzieci będzie rósł w kolejnych latach.

Ten sam limit ma mieć zastosowanie w przypadku rozliczania się z pełnoletnim uczącym się dzieckiem przez samotnych rodziców.

Zasiłek macierzyński wliczany do ulg

W razie pobierania zasiłku macierzyńskiego świadczenie to również nie będzie podlegało opodatkowaniu do limitu 85 528 zł.

Zwolnienie z naliczania zaliczek na PIT przysługuje w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres: urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego.

Nie obejmuje jednak przychodów z pozostałych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego, takich jak wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wypadkowy bądź świadczenie rehabilitacyjne.

Więcej – a w szczególności dla NGO w artykule  https://publicystyka.ngo.pl/polski-lad-a-ngo-od-1-lipca-2022

Zmian dużo i niestety jak zwykle nie są to łatwe tematy,  ale warto o nich wiedzieć, czytać, poznawać odsyłam po szczegóły do ekspertów.

 

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

https://www.gazetaprawna.pl/

https://www.infor.pl/

https://publicystyka.ngo.pl/polski-lad-a-ngo-od-1-lipca-2022

Mariola Wieczorek

Doradca biznesowy

 

Skip to content