Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 01.10.2020 r. do 06.11.2020 r.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób ubogich pracujących;
  • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych – nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
  • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
  • tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3). Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: http://jowes.pl/aktualnosci/ogloszenie

Nabór zostaje wydłużony ze względu na liczne prośby potencjalnych uczestników procesu rekrutacji spowodowane przede wszystkim aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Skip to content