Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 03.12.2018 r. do 28.12.2018 r.

 

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób ubogich pracujących;
  • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

  1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
  2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
  3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 z dn. 3.12.2018 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Nabór zostaje wydłużony ze względu na liczne prośby potencjalnych uczestników procesu rekrutacji.
Więcej informacji pod nr tel. 34 325 71 42.

Skip to content