Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 03.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

 

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 z dn. 3.12.2018 r.

W naborze nie przewiduje się udzielania dotacji na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – spółkach non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te Beneficjent planuje objąć wsparciem dotacyjnym w kolejnych naborach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023.

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty rekrutacyjne dla Grupy Inicjatywnej osób fizycznych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

 • Formularz rekrutacyjny osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem i zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej – Format pliku: DOC, PDF;
 • Dokumenty poświadczające kwalifikowalność osób do uzyskania wsparcia i zatrudnienia w tworzonej spółdzielni socjalnej;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia zawodowego z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia);
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES – Format pliku: PDF.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej:

 • Formularz rekrutacyjny osób prawnych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym – Format pliku: DOC, PDF;
 • Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną;
 • Wzór – Dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie – Format pliku: DOC, PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie JOWES – Format pliku: PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES osób oddelegowanych do udziału w Projekcie – Format pliku: PDF.

Dokumenty rekrutacyjne dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

 • Formularz rekrutacyjny osób prawnych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym – Format pliku: DOC, PDF;
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku zarejestrowania podmiotu w innym rejestrze odpis z tego rejestru);
 • Aktualnie funkcjonujący statut zatwierdzony przed odpowiednie organy podmiotu;
 • Wzór – Dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie – Format pliku: DOC, PDF;
 • Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni zakończony rok obrotowy objęty zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym;
 • Wzór – Oświadczenie o spełnieniu przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym – Format pliku: DOC, PDF;
 • Wzór – Oświadczenie o stanie zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy – Format pliku: DOC, PDF;
 • Kserokopie umów o zatrudnienie osób pracujących w przedsiębiorstwie społecznym (tj. umowy o pracę, spółdzielcze umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) zgodnie z definicją PS potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • Dokumentacja dot. osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym świadcząca o spełnieniu przesłanek zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego przed podjęciem zatrudnienia w PS;
 • Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie JOWES – Format pliku: PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES osób oddelegowanych do udziału w Projekcie – Format pliku: PDF.

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

 • Formularz rekrutacyjny osób prawnych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym – Format pliku: DOC, PDF;
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku zarejestrowania podmiotu w innym rejestrze odpis z tego rejestru);
 • Aktualnie funkcjonujący statut zatwierdzony przed odpowiednie organy podmiotu;
 • Wzór – Dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie oraz o planowanym przekształceniu podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne – Format pliku: DOC, PDF;
 • Wzór – Oświadczenie o stanie zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy – Format pliku: DOC, PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie JOWES – Format pliku: PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES osób oddelegowanych do udziału w Projekcie – Format pliku: PDF.

Po bliższe informacje nt. procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

Skip to content