Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

 1. Priorytet I Usługi reintegracyjne
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet II Ścieżki reintegracji
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych
 • podmioty prowadzące PZS,
 1. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,
 1. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS
 • podmioty prowadzące PZS
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu Od wykluczenia do aktywizacji Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022.

1) Rodzaj zadania

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne.

Priorytet II Ścieżki reintegracji.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Minister), na realizację Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), z czego na realizację projektów w ramach:

 1. Priorytetu I – 1 050 000 zł
 2. Priorytetu II – 1 050 000 zł
 3. Priorytetu III – 350 000 zł
 4. Priorytetu IV – 450 000 zł
 5. Priorytetu V – 100 000 zł

3) Zasady przyznawania dotacji

W ramach poszczególnych priorytetów Minister określa minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:

 1. Priorytet I i II:

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,

maksymalna kwota dofinansowania – 200 tys. zł

 1. Priorytet III i IV:

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,

maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł

 1. Priorytet V kwota dofinansowania wynosić będzie 100 tys. zł.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie UDPPiW, a także z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

4) Terminy i warunki realizacji zadania

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

5) Termin składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami wymienionymi w części IV.3. regulaminu należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie do 2 marca 2020 r.

6) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Ofertę należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Ministerstwo):

 • w formie listu poleconego z dopiskiem na kopercie Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020 – adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego), lub
 • osobiście w Kancelarii Ministerstwa.

Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania. Nie dotyczy to załączanych do oferty oświadczeń oraz oczywistych omyłek pisarskich.

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Każda oferta złożona w konkursie „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” musi spełnić kryteria formalne określone w regulaminie konkursu. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające kryteria formalne.

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Ministra, na podstawie opinii komisji konkursowej. Opinia komisji konkursowej ma postać punktacji wraz z uzasadnieniem oraz propozycją kwoty dofinansowania. Kryteria merytoryczne określone zostały w regulaminie konkursu.

7) Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

W roku 2019 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych z Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” przekazał dotacje w wysokości 3 018 205,60 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

Skip to content