Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. wprowadza wiele zmian m.in. umożliwia ubieganie się Podmiotom Ekonomii Społecznej o przyznanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.
Co zyskujemy dzięki statusowi PS – możliwość ubiegania się o dodatkowe punkty w kryterium oceny i zwiększoną kwotę dofinansowania w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz refundację składek z Funduszu Pracy.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej Dz. U. poz. 1812 Podmioty Ekonomii Społecznej mają możliwość ubiegać się o przyznanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego, wg. następującej ścieżki:

 Kto może się ubiegać o status:

 1. Podmiot ekonomii społecznej:
 • spółdzielnia socjalna;
 • spółdzielnia pracy
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 •  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej jeżeli:

 • prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /lub
 • prowadzi działalność gospodarczą o której mowa w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców/lub
 • prowadzi inną działalność o charakterze odpłatnym

oraz

 • Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna lub osoba fizyczna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego?

 

Złożyć Wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, do którego należy dołączyć:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej*,
 • oświadczenie,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a lub d-f, albo jednostkę tworzącą podmiot ekonomii społecznejwarunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7-9, w szczególności statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy.

– Wniosek składamy osobiście w Katowicach – do Kancelarii (pokój 122, parter, ul. Jagiellońska 25)/  za pośrednictwem poczty polskiej na adres Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice/ za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Weryfikacja statusu przedsiębiorstwa społecznego?

 • Po zakończeniu postępowania zostanie wydana decyzja administracyjna wojewody.
 • Od decyzji w sprawie nadania bądź utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem  Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Lista sprawdzająca status przedsiębiorstwa społecznego.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego warto zapoznać się z Instrukcją do wniosku w celu sprawdzenia czy spełnia się kryteria. Na podstawie tego dokumentu wojewoda śląski weryfikuje podmioty.

* Kwota i sposób wniesienia opłaty:

– Wnioski o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego podlegają opłacie skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Opłata wynosi 10 zł.

– Opłatę wnosi się do Urzędu Miasta Katowice, na nr konta: PKO BP 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.  W tytule należy wskazać nazwę wnioskodawcy oraz tytuł: „Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego”.

– Opłatę skarbową można również uiścić w Kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (pokój 121, parter – tylko gotówka)

 

Wzór wniosku oraz dokumenty znajdują się na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Materialy,wdrozeniowe,do,ustawy,o,ES,4312.html

Dominika Kasiura

Doradca biznesowy

Skip to content