IV kwartał każdego roku oczekiwany jest przez większość NGO – to wtedy pojawiają się dotacje na
realizację konkretnego projektu na przyszły rok. NIW-CRSO – bo o nim dziś mowa prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych.

Organizacje pozarządowe, które chcą realizować swoje cele statutowe muszą w pierwszej kolejności zgromadzić odpowiednią ilość środków niezbędnych do realizacji swoich działań.  IV kwartał każdego roku oczekiwany jest przez większość NGO – to wtedy pojawiają się dotacje na realizację konkretnego projektu na przyszły rok. NIW-CRSO – bo o nim dziś mowa prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powstał w październiku 2017 r. z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego. To instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

W listopadzie NIW-CRSO ogłosił nabór ofert w ramach:

Wspieranie Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

– edycja 20

Głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje:

Priorytet 1 – Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne.

Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.

Priorytet 2 – Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych.

Dotacje przeznaczone są na organizacje obywatelskie, planujące uruchomić nową placówkę oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej oraz dla tych organizacji, które zamierzają reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.

Priorytet 3 – Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechnianie edukacji grundtvigiańskiej.

Wsparcie dedykowane jest sieciom i federacjom organizacji obywatelskich działającym w formie uniwersytetów ludowych.

Priorytet 4 – Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych.

Dotacje przyznawane są lokalnym partnerstwom z udziałem uniwersytetów ludowych zainteresowanym tworzeniem i rozwojem oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

– edycja 2023

 Głównym celem jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości poprzez:

  • wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne,
  • wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym,
  • poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich. 

Tu liczy się: stabilność finansowa, działalność misyjna i rozwój instytucjonalny.

Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje:

Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego .

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz  na wzmocnienie instytucjonalne.

Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych.

Służy zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne. 

Priorytet 2a.  Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych.

Wsparcie na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy tj. organizacji do utworzenia kapitału żelaznego.

Priorytet 3.  Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie.

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

Inicjatywy służące rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym.

Priorytet 5. Wsparcie doraźne. 

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie zarówno na pokrycie kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb, jak również na pokrycie kosztów uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - NOWEFIO –

edycja 2023

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 stanowi kontynuację oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych.

Celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje:

Priorytet 1 – Mikro inicjatywy.

Dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom  realizacji oddolnych inicjatyw.

Organizacje pełniące rolę operatorów w Priorytecie 1 zostały wybrane w ramach edycji 2021 i realizować będą zadania do końca 2023 roku.

Priorytet 2 – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

W ramach priorytetu wspierana jest aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Realizowane projekty powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego. 

Priorytet 3 – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

Przyczynia się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4 – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

Projekty w ramach tego Priorytetu 4 powinny posiadać charakter systemowy i w skali co najmniej wojewódzkiej przyczynić się do rozwiązywania problemów i przezwyciężania barier hamujących rozwój trzeciego sektora. 

Termin naboru ofert:

  • NOWEFIO: od 14 listopada 2022, godz. 14:00 do 12 grudnia 2022, godz. 14:00.
  • PWRUL: od 21 listopada 2022, godz. 14:00 do 19 grudnia 2022, godz. 14:00.
  • PROO: od 28 listopada 2022 r. od godz. 14.00 do 2 stycznia 2023 r. do godz. 14.00.

 

A my doradcy zapraszamy do kontaktu 😊

Marta Gajowczyk

Doradca kluczowy

Skip to content