Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 10.02.2022r. do dnia 17.02.2022r. prowadzony będzie nabór wniosków pracodawców w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Osoby, których dotyczy nabór wniosków:

Wniosek składa pracodawca. Wsparcie dotyczy zarówno pracodawcy jak i zatrudnionych przez niego pracowników. Pracownicy winni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wnioskowane kształcenie ustawiczne musi zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r.

Wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie udzielane maksymalnie do wysokości  8000,00 zł netto na jednego uczestnika.


Miejsce składania wniosków:

Wnioski w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy składać w urnie znajdującej się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15  ub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz  za pośrednictwem operatora pocztowego, z dopiskiem: „dotyczy KFS” (o dniu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje:

W roku 2022 zostały przyjęte następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Starosta rozpatruje wnioski złożone w ogłoszonym przez Urząd terminie naboru.

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia, zgodnie z rozporządzeniem:

  1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wymagane dokumenty:

Druk wniosku wraz z załącznikami oraz informacje i zasady dotyczące  przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Krajowy Fundusz Szkoleniowy (FP).

Źródło: https://czestochowa.praca.gov.pl/-/17124432-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznania-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Skip to content