STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2019
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)


Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Wpływ wniosku potwierdza osoba przyjmująca wniosek na pierwszej stronie (pieczątka wpływu: data, podpis przyjmującego, liczba złożonych wraz z wnioskiem załączników) i rejestruje go w rejestrze wniosków nadając mu znak sprawy.

Limit środków dostępnych w konkursie: 400 000,00 zł.

Forma wsparcia: premia 50 000 zł.

Zakres tematyczny operacji:   Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z par. 2 ust 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 722 i 1588 ). Zgodność z zakresem LSR: Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Skip to content