Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”
w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko


Doradca specjalistyczny prawny
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa


Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”.


1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe we wsparciu z zakresu doradztwa prawnego, szczególnie w poniższych obszarach:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach podmiotu ekonomii społecznej (w szczególności organizacji pozarządowej i spółki z o.o. non profit): rejestrowanie działalności, przygotowywanie zebrań założycielskich, tworzenie umów wewnętrznych i zewnętrznych, itp.;
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej: obowiązki podmiotów ekonomii społecznej (PES) wobec instytucji zewnętrznych, prawne aspekty pozyskiwania źródeł finansowania działalności statutowej, gospodarczej i pożytku publicznego, zamówienia publiczne, klauzule społeczne;
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES: obowiązki sprawozdawcze i podatkowe w działalności PES;
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników: prawne aspekty zatrudniania pracowników i wolontariuszy w PES;
 • lustracja spółdzielni socjalnych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 • znajomość standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego,
 • umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 • nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
 • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres.

3. Zakres podstawowych czynności na stanowisku:

 • Udzielanie szczegółowych porad w zakresie prawnych aspektów prowadzenia PES, działalności gospodarczej, działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, zakładania przedsiębiorstw społecznych (PS), niezbędnej dokumentacji  w funkcjonowaniu PES i PS, tworzenie i konsultowanie dokumentów urzędowych itp.
 • Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
 • Doradztwo w zakresie opracowywania dokumentacji dla beneficjentów OWES, w tym statutów, wniosków do KRS, wzorów umów cywilno-prawnych.
 • Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin naboru aplikacji: 20.10.2021 godz. 12.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., ul. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa. Istnieje również możliwość składania aplikacji drogą elektroniczną pod adresem arr@arr.czestochowa.pl


Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:  
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie drugiej zgody o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content