Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” i konkurs „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi lub do potrzeb osób z niepełnosprawnością,  umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno – kulturalnym Miasta Częstochowy. 

Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem

„Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”  lub „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” w 5 kategoriach:

  • I kategoria – urzędy,
  • II kategoria – miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
  • III kategoria – obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
  • IV kategoria – placówki oświatowe,
  • V kategoria – placówki służby zdrowia.

Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta Częstochowy.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się na podstawie wniosków umieszczonych poniżej.

Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, e-PUAP.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie sie 18 grudnia 2018 r. podczas apotkania Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami realizującymi zadania z polityki społecznej.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 1.2018 Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”
WNIOSEK DO KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI”
ZARZĄDZENIE NR 2.2018 Z DNIA 19 LISTOPADA – dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”
WNIOSEK DO KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

REGULAMIN KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
REGULAMIN KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI”

ZARZĄDZENIE NR 567.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 – dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”
ZARZĄDZENIE NR 568.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 – dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”

Skip to content