W nowoczesnym systemie społeczno – gospodarczym sektor pozarządowy zapełnia lukę pomiędzy administracją publiczną, a podmiotami prywatnymi, gdzie pełni rolę w budowaniu i w rozwijaniu postaw społecznych, a tym samym wspiera państwo w wypełnieniu jego funkcji względem obywateli.

Przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe do prawidłowego funkcjonowania i realizowania własnych działań potrzebują zasobów finansowych. 

W Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 130 tys. organizacji pozarządowych, ale tylko ok 70% z nich rzeczywiście funkcjonuje. Według raportu „Kondycja organizacji pozarządowych 2021”, aż 67 % organizacji ma trudności w zdobywaniu funduszy  na realizację działań statutowych.

Finansowanie działań NGO wymaga od zarządzających inteligentnego, wielowymiarowego spojrzenia na strategiczny dobór technik i narzędzi pozyskiwania środków. 

Źródła te można podzielić na dwie kategorie: wewnętrzne (samofinansowanie organizacji) oraz zewnętrzne. 

Finansowanie wewnętrzne:

Okresowo przekazywane składki członkowskie są głównym źródłem finansowania, najczęściej w ustalonej wysokości podczas walnych zebrań członków i dotyczy stowarzyszeń. 

Fundusz założycielski pełni podstawową działalność fundacji jako jego majątek –  w jego skład wchodzą pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości i rzeczy ruchome.

Za odpłatną działalność pożytku publicznego należy uznać sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku. Działalność odpłatna nie może przynosić zysku (przychody = koszty).

Działalność gospodarcza umożliwia organizacji pozarządowej sprzedaż usług lub towarów z zyskiem. Zyski z działalności gospodarczej muszą być przeznaczyć na cele statutowe. 

Odsetki z lokat bankowych stanowią relatywnie pewne źródło dochodu, pozwalające na pokrycie stałych kosztów działalności. Organizacje mogą gromadzić zyski z udziałów w spółkach oraz z inwestycji w papiery wartościowe.

Finansowanie zewnętrzne: 

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa przeznaczona na określony cel zgodny z jej statutem, najczęściej udzielona na zrealizowanie konkretnego działania, może być też przyznana na wsparcie instytucjonalne (rozwój organizacji). Pozyskiwana jest z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przekazywanie środków następuje najczęściej w wyniku zlecania realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania lub powierzenia wykonania zadań. W tej grupie źródeł mieszczą się również zagraniczne środki publiczne w tym fundusze unijne.

Darowizny charakteryzują się bezinteresownym przekazaniem jakiegoś dobra (pieniędzy, rzeczy) przez osoby fizyczne i prawne. Przekazujący darowiznę nie może oczekiwać niczego w zamian, można natomiast skorzystać z ulgi podatkowej.

Co roku podatnicy mogą przekazać  organizacjom pozarządowym 1% podatku dochodowego od osób fizycznych podczas rozliczeń podatkowych. Środki te mogą zbierać tylko OPP – organizacje mające status pożytku publicznego zarejestrowany w KRS.  Otrzymane przez organizację środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Kolejnym źródłem finansowania to spadki i zapisy testamentowe. Organizacje mogą być wskazane jako beneficjent testamentu. W ramach zapisu testamentowego przekazać można pieniądze,  nieruchomości i rzeczy ruchome.

NGO mogą również sięgać po środki finansowe w ramach podpisywanych umów sponsorskich. Często sponsorem jest przedsiębiorstwo przekazujące pieniądze w zamian za promocję swoich działań. Co ważne wymaga to od NGO zarejestrowania działalności gospodarczej.Crowdfunding zaś odnosi się do pozyskiwania środków po przez społeczność na określone działania lub projekty.

Po zgłoszeniu i uzyskaniu wymaganych zezwoleń organizacje mogą uzyskiwać wpływy z loterii.  Loteria może być prowadzona jako samodzielne działanie lub w ramach danego wydarzenia. Zbieranie gotówki lub rzeczy w miejscach publicznych określa się mianem zbiórek publicznych – wymagane jest aby organizacja obowiązkowo zarejestrowała zbiórkę  na portalu zbiorki.gov.pl. 

NGO ma pełne prawo do zaciągania zobowiązań finansowych, a tym samym do finansowania swojej działalności z kredytów i pożyczek.  

Źródeł finasowania organizacji pozarządowych jest dużo – ale wybór  metody zależy od przedstawicieli NGO. Ogranicza nas jedynie kreatywność i wyobraźnia osób odpowiedzialnych za cały proces! 😊

Na podstawie:

System Finansowania Organizacji Pozarządowych w Polsce

Sławomir Liżewski –  Źródła Finansowania Ngo

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Sylwia Wrona-  Zarządzanie Organizacjami PozarządowymiMarta Gajowczyk

Doradca kluczowy

 

Źródeł finasowania organizacji pozarządowych jest dużo – ale wybór  metody zależy od przedstawicieli NGO. Ogranicza nas jedynie kreatywność i wyobraźnia osób odpowiedzialnych za cały proces! 

Skip to content