Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października 2020 roku.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 22 kwietnia 2020 roku. Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2020 roku znajdują się na: https://slaskie.pl/content/konkurs_inicjatywa-solecka

Skip to content