Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)” Komisja Naboru informuje o wynikach I etapu rekrutacji osób/instytucji zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotyczących oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych.


W wyniku oceny, do etapu II rekrutacji – rozmowy z Komisją Naboru, kwalifikują się Kandydaci, którzy uzyskali minimalną ilość punktów uprawniającą do zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji, tzn. 30 pkt. Każdy Kandydat otrzyma pismo o wynikach oceny.

Wyniki I etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej:

Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Skip to content