Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej 2018 – nabór wniosków do 11 grudnia br. Przyjmujemy zgłoszenia do uhonorowania podmiotów i osób wyróżniających się aktywnością i wrażliwością w obszarze polityki społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • „Laur Pomocy Społecznej” – przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.
    „Laur Pomocy Społecznej” – nagroda przyznawana osobom fizycznym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 2 i ust. 3. pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • „Mecenas Pomocy Społecznej” – nagroda przyznawana jest podmiotom oraz osobom      sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Wnioski  o przyznanie nagród mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz osoby fizyczne. Prezydent Miasta Częstochowy może także przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie nagród „Laur Pomocy Społecznej” oraz „Mecenas Pomocy Społecznej” , należy składać do 11 grudnia br.  w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 4) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy. Wnioski wraz z załącznikami podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub korzystając ze strony Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego https://www.sekap.pl.

Uroczystość wręczenia nagród „Laur Pomocy Społecznej” i „Mecenas Pomocy Społecznej” przez Prezydenta Miasta Częstochowy odbędzie się 18 grudnia 2018 roku.

Pliki do pobrania:
Skip to content