Szanowni Państwo,

Do 29 listopada br. trwają nabory wniosków o dofinansowanie dedykowane obszarom wiejskim i rybackim, tj.:

  • Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz
  • Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Mając na uwadze specyfikę powyższych konkursów, chcemy przybliżyć Państwu działania, które mogą zostać sfinansowane ze środków EFS.

 

9.1.4 (przykładowe działania możliwe do sfinansowania) 9.2.4 (przykładowe działania możliwe do sfinansowania)
Szkolenia i warsztaty edukacyjne Utworzenie lub dofinansowanie działań świetlicy środowiskowej
Organizacja turnieju sportowego, konkursu edukacyjnego, itd. Organizacja sieci usług sąsiedzkich
Place zabaw dla dzieci Utworzenie klub seniora
Siłownie parkowe dla mieszkańców Wsparcie asystentury i rodzin zastępczych
Zajęcia rozwijające pasje i talenty Sfinansowanie opieki dziennej dla osób niesamodzielnych
Stworzenie produktu lokalnego Likwidacja barier architektonicznych
Wsparcie działań koła gospodyń wiejskich Utworzenie lub dofinansowanie mieszkań chronionych i wspomaganych
Stworzenie lub dofinansowanie działań klubu aktywności lokalnej Dofinansowanie zajęć w domu pomocy społecznej lub klubie seniora
Spotkania międzypokoleniowe Sfinansowanie teleopieki dla potrzebujących

 

Wskazane działania są jedynie przykładowymi pomysłami, które można sfinansować w najbliższym czasie ze środków unijnych. Wiele ciekawych inicjatyw mieszkańców zgłaszanych do przedstawicieli gmin, wsi czy sołectw nie może być na bieżąco realizowanych ze względu na brak środków.Jednocześnie w celu ułatwienia potencjalnym Wnioskodawcom skutecznego przygotowania wniosku aplikacyjnego i rozjaśnienia wszelkich wątpliwości planujemy w dniu 7 listopada 2018 r. zorganizować spotkanie, w trakcie którego osoby zainteresowane dofinansowaniem będą mogły uzyskać niezbędne informacje oraz  umówić się na indywidualne konsultacje.Dodatkowo w sprawie konkursów można kontaktować się pod numerem telefonu 32 77 40 480 lub pod adresem e-mail: alicja.nowak@slaskie.pl.Poddziałanie 9.1.4Poddziałanie 9.2.49.1.4 i 9.2.4 LSR – Prezentacja kontakt także poprzez Lokalny Punkt Informacyjny  w Częstochowie – 34 360 50 75

Skip to content