W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jako Instytucja Pośrednicząca PO WER umożliwimy wprowadzanie zmian do wniosków o dofinansowanie i/lub postanowień umów o dofinansowanie, m.in. w zakresie okresu realizacji czy wartości projektu, celem dostosowania ich zapisów do zmienionych potrzeb uczestników projektów.

Proponowane przez Was zmiany w szczególności powinny dotyczyć przypadków, w których pewne formy wsparcia można zamienić na zdalne, albo należy ponieść dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi. 

Ułatwienia dla osób korzystających ze stypendiów stażowych 

W przypadku stypendiów stażowych, uznajemy oświadczenia uczestników dotyczące między innymi: 

  • konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, 
  • zawieszenia działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, 
  • konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania

jako wystarczające potwierdzenie udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań. 
Przyjmiemy  ww. oświadczenia bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie ich składania – w miarę możliwości takie podpisy będziecie mogli zebrać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju. 

Możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej 

W odniesieniu do ostatecznych odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – przewidujemy możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie będzie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musi być prowadzona proporcjonalnie dłużej przez okres równy okresowi zawieszenia. 

Możliwość pokrycia zobowiązań finansowych ze środków projektu 

Jeśli z powodu zagrożenia epidemicznego, wizyta zagraniczna czy krajowa, szkolenie, konferencja lub inna forma wsparcia się nie odbędzie w ramach projektu,  a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione (np. bilety lotnicze i kolejowe, hotel itp.), taka sytuacja zostanie uznana za działanie siły wyższej. Podjęte zobowiązania finansowe możecie wówczas pokryć ze środków projektu realizowanego w ramach PO WER. 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Uruchomiliśmy elektroniczną skrzynkę kontaktową pomoc@efs.mrpips.gov.pl Zachęcamy do zgłaszania pytań, problemów i kwestii wymagających wyjaśnienia, jak również propozycji ich rozwiązania, które powstały w projektach w związku z ww. sytuacją. Planujemy też wkrótce uruchomić specjalną infolinię dla Beneficjentów. 

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane oraz wprowadzania zmian we wnioskach/umowach o dofinansowanie, a także wydłużanie terminów składania wniosków o płatność, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, będą indywidualnie rozpatrywane. 

Działajmy razem – od nas wszystkich zależy, kiedy zwyciężymy koronawirusa 
Nasze działania to jedno. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, unikaj dużych skupisk ludzkich. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. 

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje znajdziesz: 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-dla-beneficjentow-realizujacych-projekty-w-ramach-po-wer-2014-2020

Skip to content