Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podpisał rozporządzenie w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020. Rozporządzenie opublikowano 22 maja. Sprawdź nowy termin na składanie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Przesunięte z powodu epidemii nowe terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych w 2020 r. ogłoszono ostatniego dnia marca. Kilka dni wcześniej poznaliśmy nowy termin na składanie deklaracji CIT-8. Ostatni z ważnych dla organizacji pozarządowych terminów sprawozdawczych to termin na zamieszczenie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego organizacji pożytku w bazie sprawozdań OPP. Ten termin przesunięto ostatecznie wydając rozporządzenie.

Nowy termin na sprawozdania OPP w 2020 roku

W 2020 r. organizacje pożytku publicznego będą musiały zamieścić sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe w bazie sprawozdań OPP do 15 października 2020 r.

Paragraf 2

Termin, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do sprawozdań za rok 2019, przedłuża się do dnia 15 października 2020 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego KPP przesuwające termin wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło 22 maja 2020 r.

Obowiązek sprawozdawczy OPP. Terminy i znaczenie

Sprawozdania w bazie sprawozdań OPP zamieszczają tylko organizacje pożytku publicznego. Inne NGO-sy – te, które nie mają statusu pożytku – nie mają tego obowiązku.

Dla OPP zamieszczenie sprawozdań w bazie OPP w wyznaczonym terminie jest bardzo ważne, ponieważ jest ono warunkiem żeby z początkiem grudnia znaleźć się na liście uprawnionych do zbierania 1 procenta podatku.

Terminy na sprawozdania OPP są dwa. Standardowy termin to 15 lipca – to właśnie ten termin został przesunięty na 15 października 2020 r. Jest jeszcze drugi termin składania sprawozdań OPP – dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy. Ten termin wypada 30 listopada. Drugi termin nie został przesunięty.

Źródło:
https://publicystyka.ngo.pl/jest-rozporzadzenie-o-przesunieciu-terminu-na-sprawozdania-opp

Skip to content