Zgodnie z § 15 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3)” Komisja Oceny Wniosków informuje o wynikach oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Informacja dotyczy oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych Wniosków.

W wyniku oceny rekomendowanych do przyznania środków finansowych i wsparcia pomostowego jest 15 Wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację.

Wyniki w postaci list rankingowych z numerami Wniosków stanowią załącznik 1 oraz 2 do niniejszej informacji.

Skip to content