Zgodnie z § 23 „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023 (wersja 3)” zostaje z dniem 09.06.2021 r. ogłoszony nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Przedsiębiorstw Społecznych, które utworzyły miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Projektu.

Przedsiębiorstwo Społeczne ubiegające się o przedłużone wsparcie pomostowe składa wniosekw terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego, o które może się ubiegać Przedsiębiorstwo Społeczne wynosi 1000 zł przez pierwsze 3 miesiące po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz 500 zł przez kolejne 3 miesiące na 1 nowozatrudnionego pracownika.

Zgodnie z alokacją środków, którymi dysponuje Beneficjent na przedłużone wsparcie pomostowe, wsparcie może zostać przyznane na mniejszą niż wnioskowana liczbę pracowników.

Przypominamy, że zarówno podstawowe wsparcie pomostowe jak i przedłużone wsparcie pomostowe powinno być wydatkowane na pokrycie obligatoryjnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością zgodnie z § 21 ust. 6 i 7 Regulaminu.

Dokumenty – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 23 ust. 5 Regulaminu należy składać osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. – Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42- 202 Częstochowa.

Skip to content