Zgodnie z § 23 „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” zostaje ogłoszony nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego z dniem 05.08.2019 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych, które utworzyły miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu.

Przedsiębiorstwo Społeczne ubiegające się o przedłużone wsparcie pomostowe składa wniosek w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego, o które może się ubiegać Beneficjent pomocy wynosi 1000 zł przez pierwsze 3 miesiące po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz 500 zł przez kolejne 3 miesiące na 1 nowozatrudnionego pracownika.

Zgodnie z alokacją środków, którymi dysponuje Beneficjent na przedłużone wsparcie pomostowe, wsparcie może zostać przyznane na mniejszą niż wnioskowana liczbę pracowników.

Przypominamy, że zarówno podstawowe wsparcie pomostowe jak i przedłużone wsparcie pomostowe powinno być wydatkowane na pokrycie obligatoryjnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością zgodnie z § 21 ust. 6,7 Regulaminu.

W związku z powyższym prosimy o składanie dokumentów (Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 23 ust. 5) osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42- 202 Częstochowa z dopiskiem Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparci a pomostowego w projekcie JOWES.

Skip to content