Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony w terminie od 29 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. do godziny 15.00.

Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o procedurze naboru i wymaganej dokumentacji zawarte są w:

Poniżej znajdują się wymagane dokumenty zgodnie z § 14 pkt. 2 i § 21 pkt. 10 Regulaminu:

Osoby prawne planujące utworzyć/rozszerzyć działalność przedsiębiorstwa społecznego składają:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. Statut / projekt statutu / umowa spółki przedsiębiorstwa społecznego.
 3. Zaświadczenie/Oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie przesłanek osoby, na którą PS może uzyskać dotację zgodnie z § 4 lub § 5 Regulaminu.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla tworzonych PS.
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla istniejących PS.
 6. Oświadczenia osób prawnych.
 7. Lista osób planowanych do zatrudnienia w PS.
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.
 10. Deklaracje uczestnictwa w projekcie JOWES osób planowanych do zatrudnienia w PS.
 11. Sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): bilans/uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za co najmniej ostatnie 3 miesiące lub zestawienie przychodów i kosztów za co najmniej ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności.
 12. Bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał).

Dodatkowe oświadczenie Podmiotu Ekonomii Społecznej planującego przekształcenie
w Przedsiębiorstwo Społeczne:

Oświadczenie o spełnieniu przesłanek bycia PS po zatrudnieniu pracowników i otrzymaniu wsparcia finansowego w Projekcie.

Dodatkowe oświadczenie Przedsiębiorstwa Społecznego:
Oświadczenie o spełnieniu przesłanek bycia PS.

Skip to content