Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony w terminie do 15 lutego 2019 r. do godziny 15.00.

Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o procedurze naboru i wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023.


Poniżej znajdują się wymagane dokumenty zgodnie z § 14 pkt. 2 i § 21 pkt. 10 Regulaminu:

Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne składają:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. Statut / projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 4. Oświadczenia osób fizycznych.
 5. Zaświadczenia/Oświadczenia osób fizycznych o przynależności do grupy osób zgodnie z § 4 Regulaminu.

Osoby prawne planujące utworzyć/rozszerzyć działalność przedsiębiorstwa społecznego składają:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. Statut / projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
 3. Zaświadczenie/oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie przesłanek osoby, na którą PS może uzyskać dotację zgodnie z § 4 lub § 5 Regulaminu.
 4. Oświadczenia osób planowanych do zatrudnienia o spełnianiu dodatkowych przesłanek zgodnie z § 4 Regulaminu.
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla tworzących PS.
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla istniejących PS.
 7. Oświadczenia osób prawnych.
 8. Deklaracja osób planowanych do zatrudnienia w PS.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.
 11. Deklaracje uczestnictwa w projekcie JOWES osób planowanych do zatrudnienia w PS.
 12. Sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): bilans/uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące lub zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności.

Dodatkowe oświadczenie Podmiotu Ekonomii Społecznej planującego przekształcenie w Przedsiębiorstwo Społeczne:

Dodatkowe oświadczenie Przedsiębiorstwa Społecznego:

Skip to content