Ogłoszenie o wydłużeniu naboru na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

          Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 26.11.2019 r. do 30.12.2019 r.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób ubogich pracujących;
  • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

a) tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;

b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;

c) tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 2) z dn. 26.11.2019 r.

Nabór zostaje wydłużony ze względu na liczne prośby potencjalnych uczestników procesu rekrutacji. 

Skip to content