Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 26.11.2019 r. do 16.12.2019 r.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 2) z dn. 26.11.2019 r.

W naborze nie przewiduje się udzielania dotacji na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – spółkach non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te Beneficjent planuje objąć wsparciem dotacyjnym w kolejnych naborach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne dla Grupy Inicjatywnej osób fizycznych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

 • Formularz rekrutacyjny osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem i zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej DOC, ODT, PDF;
 • Dokumenty poświadczające kwalifikowalność osób do uzyskania wsparcia i zatrudnienia w tworzonej spółdzielni socjalnej;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES PDF.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej:

 • Formularz rekrutacyjny osób prawnych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym DOC, ODT, PDF;
 • Aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną;
 • Dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie DOC, PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie JOWES PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES osób oddelegowanych do udziału w Projekcie PDF.

Dokumenty rekrutacyjne dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

 • Formularz rekrutacyjny osób prawnych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym DOC, ODT, PDF;
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku zarejestrowania podmiotu w innym rejestrze odpis z tego rejestru);
 • Aktualnie funkcjonujący statut zatwierdzony przed odpowiednie organy podmiotu;
 • Dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie DOC, PDF;
 • Uchwała o podziale zysku lub nadwyżki bilansowej za ostatni zakończony rok obrotowy objęty zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym;
 • Oświadczenie o spełnieniu przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym DOC, PDF;
 • Oświadczenie o stanie zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy DOC, PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie JOWES PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES osób oddelegowanych do udziału w Projekcie PDF.

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

 • Formularz rekrutacyjny osób prawnych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym DOC, ODT, PDF;
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku zarejestrowania podmiotu w innym rejestrze odpis z tego rejestru);
 • Aktualnie funkcjonujący statut zatwierdzony przed odpowiednie organy podmiotu;
 • Dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie oraz o planowanym przekształceniu podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne DOC, PDF;
 • Oświadczenie o stanie zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy DOC, PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie JOWES PDF;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie JOWES osób oddelegowanych do udziału w Projekcie PDF.

Po bliższe informacje nt. procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

Skip to content