Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

Doradca specjalistyczny prawny

w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej


Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”.

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, spełnianie standardów działania OWES w obszarze usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe we wsparciu z zakresu doradztwa prawnego, szczególnie w poniższych obszarach:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS: rejestrowanie działalności, przygotowywanie zebrań założycielskich PES i PS, tworzenie umów wewnętrznych i zewnętrznych, itp.;
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej: obowiązki PES i PS wobec instytucji zewnętrznych, prawne aspekty pozyskiwania źródeł finansowania działalności statutowej, gospodarczej i pożytku publicznego, zamówienia publiczne, klauzule społeczne;
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES: obowiązki sprawozdawcze i podatkowe w działalności PES;
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników: prawne aspekty zatrudniania pracowników i wolontariuszy w PES i PS.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 2. znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 3. umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
 4. umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 5. nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
 6. samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.

3. Zakres podstawowych czynności na stanowisku:

 1. Udzielanie szczegółowych porad w zakresie prawnych aspektów prowadzenia PES i PS, działalności gospodarczej, działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, zakładania przedsiębiorstw społecznych, niezbędnej dokumentacji w funkcjonowaniu PES i PS, tworzenie i konsultowanie dokumentów urzędowych itp.
 2. Spotkania doradcze, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-doradztwo (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
 3. Doradztwo w zakresie opracowywania dokumentacji dla beneficjentów OWES, w tym statutów, wniosków do KRS, wzorów umów cywilno – prawnych.
 4. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin naboru aplikacji: 20.12.2018 godz. 12.00

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., ul. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Skip to content