Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans. Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wpisuje się w realizację celu szczegółowego Działania 4.3: „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”. Wartość projektu: 12 198 683,20 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 11 832 722,70 PLN

 

 

http://www.grupaprofesja.com/mwso/

Skip to content