JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wsparcie w zakresie zagadnień podmiotów reintegracyjnych oraz PFRON

Podmioty reintegracyjne

Uczestnicy CIS zachowują prawo do świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości za okres zawieszenia zajęć w CIS. Nie ma znaczenia czy do zawieszenia doszło na podstawie polecenia wydanego przez wojewodę na podstawie art. 11 specustawy, czy też CIS zawiesił zajęcia w związku z decyzją władz samorządowych lub z własnej inicjatywy. Rozwiązanie to obejmuje zarówno CIS pozarządowe, jak i te prowadzone przez JST. Rozwiązania przewidziane w specustawie powinny także zapewnić podmiotom zatrudnienia socjalnego finansowanie ze źródeł publicznych na takim poziomie jak gdyby nie doszło do zawieszenia zajęć. Ponadto CIS prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego, które realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą otrzymać w 2020 r. dotację z budżetu JST przekraczającą 50% kosztów ich działalności (art. 31p)

Gdzie się zgłosić: PUP, JST przyznające dofinansowanie.

Przydatne linki:

PFRON

Pakiet rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz grupy zaangażowane w rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (m.in. organizacje pozarządowe) w okresie pandemii Koronawirusa („PFRON wspiera Ciebie”):

Osoby niepełnosprawne

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

Pracodawcy

– specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Projekt ustawy zakłada, że nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.

Samorządy

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/koronawirus/ i http://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/

lukasz@jowes.pl

Opublikowano: 3 kwietnia 2020
Autor: Rafał Żak