Podmioty reintegracyjne

Uczestnicy CIS zachowują prawo do świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości za okres zawieszenia zajęć w CIS. Nie ma znaczenia czy do zawieszenia doszło na podstawie polecenia wydanego przez wojewodę na podstawie art. 11 specustawy, czy też CIS zawiesił zajęcia w związku z decyzją władz samorządowych lub z własnej inicjatywy. Rozwiązanie to obejmuje zarówno CIS pozarządowe, jak i te prowadzone przez JST. Rozwiązania przewidziane w specustawie powinny także zapewnić podmiotom zatrudnienia socjalnego finansowanie ze źródeł publicznych na takim poziomie jak gdyby nie doszło do zawieszenia zajęć. Ponadto CIS prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego, które realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą otrzymać w 2020 r. dotację z budżetu JST przekraczającą 50% kosztów ich działalności (art. 31p)

Gdzie się zgłosić: PUP, JST przyznające dofinansowanie.

Przydatne linki:

PFRON

Pakiet rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz grupy zaangażowane w rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (m.in. organizacje pozarządowe) w okresie pandemii Koronawirusa („PFRON wspiera Ciebie”):

Osoby niepełnosprawne

  • dofinansowanie kosztów opieki domowej przy zawieszonych działaniach WTZ

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

  • możliwość rozliczenia umów z PFRON bez konieczności zwrotu środków, mimo niezrealizowania założonej w tym okresie wielkości wsparcia lub działań pod warunkiem, że projekty zostaną zrealizowane w późniejszym terminie

Pracodawcy

  • ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
  • zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

– specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Projekt ustawy zakłada, że nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.

Samorządy

  • podtrzymanie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w okresie zawieszenia ich działalności w czasie pandemii;
  • wsparcie samorządów, które uruchomiły dodatkową pomoc w związku z epidemią w ramach jednego z modułów programu Rady Nadzorczej PFRON, szczegóły: https://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/pomoc-pfron-dla-samorzadow-powiatowych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/
  • Zakłady Aktywności Zawodowej – dofinansowanie kosztów działania ZAZ pozostaje na niezmienionym poziomie. Dodatkowo ZAZ mogą ubiegać się o rekompensatę za wypłacone wynagrodzenia (w części finansowanej z działalności wytwórczej lub usługowej) w przypadku spadku obrotów lub przestoju. Wniosek składać należy do oddziału PFRON nie później niż 30 dni od wypłaty wynagrodzenia, którego dotyczyć ma rekompensata;

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/koronawirus/http://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/

lukasz@jowes.pl

Skip to content