JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 03.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

 

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

Wsparcie finansowe będzie udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wymienionych powyżej poprzez:

  1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym nowych spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne;
  2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
  3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 z dn. 3.12.2018 r.

W naborze nie przewiduje się udzielania dotacji na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – spółkach non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te Beneficjent planuje objąć wsparciem dotacyjnym w kolejnych naborach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023.

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty rekrutacyjne dla Grupy Inicjatywnej osób fizycznych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną obejmują:

Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej:

Dokumenty rekrutacyjne dla przedsiębiorstwa społecznego chcącego pozyskać dotację na utworzenie miejsca pracy:

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotu ekonomii społecznej zainteresowanego przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i chcącego pozyskać dotację na zatrudnienie osoby/osób:

Po bliższe informacje nt. procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

Opublikowano: 3 grudnia 2018
Autor: Rafał Żak