W ramach ekonomii społecznej współ-istnieją podmioty prowadzące wyłącznie działalność pożytku publicznego oraz podmioty prowadzące dodatkowo działalność gospodarczą. To co je łączy to przeznaczanie pozyskanych środków na cele statutowe i stawianie zawsze na pierwszym miejscu dobra społeczności. Budowanie wspólnych relacji i wzajemnego zaufania jest nieodzownym elementem  działań podmiotów ekonomii społecznej. Niestety uzyskanie zaufania ludzi nie jest rzeczą łatwą do osiągnięcia. Ludzie boją się otworzyć przed innymi, nawet przed bardzo dobrze sobie znanymi osobami. Wolą pracować i działać indywidualnie, aby ktoś nie mógł ich nie tylko zranić, ale również zawieść.

 

Gdy mówimy o partnerstwie lokalnym, mamy na myśli platformę współpracy pomiędzy zróżnicowanymi partnerami, którzy zespołowo planują, projektują oraz oczywiście realizują określone inicjatywy, mające na celu rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego. Działania podejmowane są wspólnie, w sposób systematyczny w oparciu o innowacyjne środki i metody, by w konsekwencji     budować tożsamość lokalną wśród członków danej społeczności.

Wypracowanie współpracy międzysektorowej może stać się szansą rozwoju lokalnego, sprzyjającą realizacji celów społecznych. Wyróżniamy tu trójkąt współpracy, czyli płaszczyznę działań na rzecz społeczności lokalnych,     tworzoną przez trzy określone sektory. W skład I sektora wchodzi  samorząd terytorialny oraz administracja publiczna, II sektor tworzy biznes i lokalne firmy prywatne, na III sektor z kolei składają się organizacje pozarządowe.

Nie ma nakazu, by partnerstwo tworzyli przedstawiciele wszystkich sektorów funkcjonujących na danym obszarze. Ważne jest jednak to, aby byli to partnerzy, którym zależy na rzeczywistej i efektywnej, a nie deklaratywnej współpracy.

Przykładem lokalnego partnerskiego działania, niosącego wymierną pomoc dla środowiska społeczno-gospodarczego jest rokroczna akcja „NOWY PLECAK NA NOWY ROK SZKOLNY”. Inicjatorem wydarzenia 15 lat temu był obecny Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który aktualnie sprawuje honorowy patronat nad akcją.

W 2016 roku odbyła się jubileuszowa, XV edycja akcji, podczas której udało się zebrać       fundusze na zakup 250 plecaków z pełnym wyposażeniem o wartości 220 złotych każdy. Wyprawki zostały przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom z terenu miasta Częstochowy.

Dzięki otwartości lokalnych przedsiębiorców  organizatorzy pozyskali również środki finansowe na zakup najpotrzebniejszych materiałów dla podopiecznych  klubów środowiskowych funkcjonujących  przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” i Fundacji Chrześcijańskiej Adullam.

Od trzech lat akcja „NOWY PLECAK NA NOWY ROK SZKOLNY” zostaje zwieńczona festynem rodzinnym w organizację którego zaangażowane zostają podmioty zarówno sektora publicznego, prywatnego, jak i obywatelskiego, przez co inicjatywa zyskuje na rozmachu i randze. Z roku na rok działania partnerskie owocują możliwością niesienia pomocy i radości coraz to większej liczbie rodzin.

Sukces akcji z całą pewnością wynika z poprawnie postawionej diagnozy środowiskowej oraz skierowania działań w obszary w których partnerzy mogą wykorzystać swoje doświadczenie i zasoby.

Drugim przykładem ukazującym lokalną współpracę międzysektorową jest bal „Przedsiębiorcy Wrażliwi Społecznie Rozwiń  Skrzydła”, którego pierwsza edycja odbyła się w Częstochowie w roku ubiegłym. Inicjatorem Balu i pomysłodawcą był Radny Miasta Częstochowy Dariusz Kapinos. W organizację wydarzenia włączyło się ponadto częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”, które utworzyło Program Spełnione Marzenia, oraz Agencja Reklamowa Manager.

Program Stypendialny „Spełnione Marzenia”, ma na celu wsparcie w rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, zamieszka-łych na terenie Miasta Częstochowy.  Program Stypendialny realizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa.

Środki finansowe na organizację przedsię-wzięcia pokryli sami przedsiębiorcy i uczestnicy balu, zaangażowani w działania na rzecz sektora ekonomii społecznej, a było to blisko 90 par. Program Spełnione Marzenia finalnie  został zasilony kwotą 13.000 złotych, dzięki czemu pomoc otrzymali uzdolnieni podopieczni częstochowskiej organizacji pozarządowej.   

Na dzień 11 lutego 2017 roku zaplanowano już drugą odsłonę wydarzenia, bowiem sukces pierwszej edycji i wymierność niesionej pomocy odbił się szerokim echem wśród lokalnej społeczności.

Działania partnerskie powinny być oparte na budowaniu platformy współpracy, a także umacnianiu grupy, stąd każdy z przedsiębiorców mógł wystawienniczo zaprezentować  swoją działalność podczas balu. Działania partnerskie na wstępnym etapie swojego funkcjonowania, na podstawie analizy możliwości, doświadczenia i zasobów, powinny  skupiać swoją aktywność na jednym polu, by być jak najbardziej efektywnym. Taka postawa została wdrożona przy okazji organizacji właśnie balu „Przedsiębiorcy Wrażliwi Społecznie Rozwiń  Skrzydła”.

Siła partnerstwa opiera się na grup-owym działaniu. Wśród pożądanych mocnych stron partnerstwa, występujących przy okazji opisywanego przedsięwzięcia warto wyróżnić rzeczywiste zaangażowanie lokalnego samorządu, zapewniony udział kluczowych osób – lokalnych liderów,  dostęp do funduszy, w tym przypadku prywatnych, szerokie zaangażowanie, a także sprzyjającą atmosferę, na którą wpłynęła między innymi niezwykle uroczysta i podniosła aura balu

Efektywnie zaplanowane bezpośrednie działania partnerstwa, oparte o nowe sieci współpracy oraz realizację innowacyjnych projektów mogą mieć istotny wpływ na rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego, czego dowodem są powyższe inicjatywy.

Jako animator, zachęcam do zawiązywania, a także rozwoju partnerstw i sieci współpracy pomiędzy administracją publiczną, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Jest to bowiem wyjątkowy model pozwalający wyjść naprzeciw środowiskowym potrzebom, zaangażować społeczność lokalną, pozyskiwać      finansowanie projektów, czy nawiązywać nowe kontakty i zdobywać bezcenne doświadczenie.

Mamy nadzieję, że artykuł Was zainspiruje! Zachęcamy do angażowania społeczności, korzystania z nowoczesnych technologii i wdrażania innowacji społecznych w Waszych organizacjach!

Justyna Całusińska
Animator
jaustynac@jowes.pl

Skip to content