Zgodnie z § 24 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego z dniem 12.12.2016 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych utworzonych w ramach projektu.
Przedsiębiorstwo Społeczne ubiegające się o przedłużone wsparcie pomostowe składa wniosek w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.
Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego, o które może się ubiegać Beneficjent pomocy wynosi 1000 zł przez pierwsze 3 miesiące po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz 500 zł przez kolejne 3 miesiące
na 1 nowozatrudnionego pracownika.
Przedłużone wsparcie pomostowe w ramach naboru przyznawane będzie maksymalnie na 3 pracowników zatrudnionych zgodnie z Umową o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
Powyższe warunki podyktowane są alokacją środków, którymi dysponuje Beneficjent na przedłużone wsparcie pomostowe.
Przypominamy, że zarówno podstawowe wsparcie pomostowe jak i przedłużone wsparcie pomostowe powinno być wydatkowane na pokrycie obligatoryjnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością zgodnie z § 22 ust. 6,7 Regulaminu.
W związku z powyższym prosimy o składanie dokumentów (Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 24 ust. 5) osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42- 202 Częstochowa.
Poniżej znajduje się Regulamin udzielania wsparcia finansowego, Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz Karty oceny.

Informacja o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w projekcie JOWES

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenia

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoce de minimis

Skip to content