Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanu będzie prowadzony w terminie do 9 grudnia 2016 r. Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji do projektu JOWES.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku, o konsekwencjach złożenia dokumentów po wyznaczonym terminie naboru zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poniżej znajdują się wymagane dokumenty zgodnie z § 14 pkt 2 które składają:

Osoby fizyczne
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
4. Oświadczenia osób fizycznych.
5. Oświadczenie o przynależności do grupy osób zgodnie z § 4 Regulaminu.

Osoby prawne
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.
2. Statut /projekt statutu przedsiębiorstwa społecznego.
3. Zaświadczenie/oświadczenie osoby planowanej do zatrudnienia w PS potwierdzające spełnienie przesłanek osoby, na którą PS może uzyskać dotację zgodnie z § 4 lub § 5 Regulaminu.
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
5. Oświadczenia osób prawnych.
6. Deklaracja osób planowanych do zatrudnienia w PS.
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
8. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.
9. Kopię nadania numeru REGON
10. Deklaracja Uczestnictwa w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Skip to content