Wsparcie w zakresie zagadnień księgowo-podatkowych

W dniu 31 marca 2020 roku uchwalono Pakiet Antykryzysowy (tzw. tarczą antykryzysową), mającą ułatwić walkę z epidemią i pomoc polskiej gospodarce dotkniętej skutkami epidemii Covid-19. W skład ww. PA wchodzą trzy ustawy, które regulują zasady funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych; należą do nich:

 1. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
 2. ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy);
 3. projekt ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Wsparcie w zakresie zagadnień księgowo-podatkowych obejmuje następujące aspekty w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych;

 • Zmiana terminu na złożenie zeznania i wpłaty podatku CIT – 31 maja 2020 / 31 lipca 2020 r.

Został wydłużony termin do:

 • złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie:
  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – do dnia 31 lipca 2020 r.
  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do dnia 31 maja 2020 r.;
 • wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku. Rozporządzenie weszło w życie 27 marca 2020 r. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 542 (Dz. U. z 2020 r. poz. 542).

(źródło: strona internetowa Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie)

 • Zmiana terminu na złożenie rocznego zeznania PIT – 31 maja 2020 r.

W tym roku występuje więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym przypadku zeznanie PIT za rok 2019 będzie można zrobić do 31 maja.

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.

(źródło: strona internetowa Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie)

 • Zmiana terminu na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2019 – 31 maja 2020 / 31 lipca 2020 r.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów przesunęło termin składania CIT-8 w 2020 r. dla wszystkich podatników – w tym  dla organizacji pozarządowych, dzięki czemu wprowadzono dwa nowe terminy i dwie grupy;

A) Przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2, termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Podmioty, które nie zmieszczą się w opisanej wyżej grupie, skorzystają z odroczenia opisanego w paragrafie pierwszym rozporządzenia.

B) Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

(źródło: strona internetowa ngo.pl)

Więcej informacji: mariusz@jowes.pl

Skip to content