Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2017 r. weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Do najważniejszych zmian należą:

– usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi; w szczególności zobowiązuje sądy rejestrowe do przekazania informacji na temat daty doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego utratę statusu organizacji pożytku publicznego.Data doręczenia postanowienia o utracie statusu organizacji pożytku publicznego jest konieczna do prawidłowego określenia kwoty niewydatkowanych środków pochodzących z 1% należnego podatku. Organizacja zobowiązana jest, na podstawie art. 22 ust. 7 pkt 1 obowiązującej ustawy, poinformować ministra o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania postanowienia w sprawie utraty statusu opp środków finansowych pochodzących z 1% podatku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia;

– doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizację pożytku publicznego po raz ostatni za rok, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego;

– doprecyzowanie terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Organizacja taka będzie zobowiązana złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składane są sprawozdania;

– racjonalizacja zasad tworzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego  wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez uwzględnienie w ww. wykazie organizacji pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego w terminie ustawowym, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych;

– rozszerzenie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego o odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (tzw. over night-y).

 

Szczegółowe informacje

Skip to content