W dniu 15 czerwca 2016r. obyła się wizyta studyjna dedykowana dla jednostek samorządu terytorialnego z subregionu północnego województwa śląskiego. Celem wizyty było zwiększenie wiedzy wśród przedstawicieli JST dotyczącej zasad realizacji aktywnej polityki społecznej oraz gospodarki komunalnej gminy w oparciu o model spółdzielni socjalnej prowadzonej przez 2 jednostki samorządu terytorialnego. W wyjeździe uczestniczyło 17 osób reprezentujących 8 gmin.

Pierwszym etapem wyjazdu, była wizyta w Mieście Brzeziny, gdzie funkcjonuje spółdzielnia socjalna „Communal Service” działająca w sektorze komunalnym na rzecz samorządu. Członkami spółdzielni socjalnej są dwie jednostki samorządu terytorialnego tj. Gmina Miasto Brzeziny oraz Gmina Rogów, co umożliwia tym samorządom powierzanie zadań komunalnych w ramach zamówienia „in house”. Spółdzielnia oprócz prac porządkowo-remontowych świadczy usługi segregacji odpadów komunalnych. W efekcie spółdzielnia zapewnia pracę dla ponad 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas prezentacji Burmistrz Miasta Brzeziny Pan Marcin Pluta przedstawił własne doświadczenia związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej, powierzania jej zadań do realizacji w trybie „in house” a także stosowania klauzul społecznych w zamówieniach PZP. Wartym przytoczenia jest fakt obniżenia wydatków publicznych na zasiłki celowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o ok 30% jako efekt funkcjonowania spółdzielni socjalnej.

Kolejnym odwiedzanym podmiotem była Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca w Rawie Mazowieckiej. Członkami założycielami spółdzielni są Gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz Gmina i Miasto Biała Rawska. Spółdzielnia prowadzi działalność w obszarach: remontowo-budowlanym, pielęgnacji terenów zielonych, porządkowym, gastronomicznym, segregacji odpadów oraz utrzymania zimowego. Ponadto spółdzielnia prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Spółdzielnia stworzyła miejsca pracy dla blisko 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Białej Rawskiej Pan Zbigniew Szcześniak, który przybliżył współpracę Gminy ze spółdzielnią.

Mamy nadzieje, że samorządowcy uczestniczący w wyjeździe znaleźli inspirację do tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej oraz implementacji istniejących rozwiązań z zakresu polityki społecznej i gospodarki komunalnej na swój grunt.

Adam Morzyk
Animator JOWES

Skip to content